අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

14
සැප්2021

කඹුරුපිටිය කොට්ඨාශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් - 39

ඉහල විටියල බටහිර  ඌරපොල නැගෙනහිර  කරගොඩ උයන්ගොඩ...

10
ඔක්2019

Information Technology

තොරතුරු තාක්‍ෂණය (තොරතුරු තාක්‍ෂණය) යනු බොහෝ විට...

28
අගෝ2017
දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

  දේශීය ආහාර මහජනතාව වෙත ප්‍රචලිත කිරීමේ...

Scroll To Top