කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටවා ඇති සමිති.

අනු

අංකය

සමිතියේ නම

ග්‍රා. නි. ව.

ලියාපදිංචි අංකය

ගිණුම් අංකය

සභාපතිගේ නම හා ලිපිනය

ලේකම්ගේ නම හා ලිපිනය

භාණ්ඩාගාරිකගේ නම හා ලිපිනය

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති

01.

ඉහල විටියල නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ඉහල විටියල නැගෙනහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/09

1-65-001029-3

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය.

ඒ. එච්. ඩි. බුද්දික ජයලාල් මයා, 256/ ඒ, පොල්හේන, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ

දු.අ - 071-8062291

ඒ. එල්. පි. නීල්කාන්ති මිය, මහහේන, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

අනුර වික්‍රමසිංහ මයා,ඉහලගාවත්ත, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

02.

කහගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමමිතිය

කහගල

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/33

1-0188322

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එච්. ජී. ශ්‍රීයානි මංගලිකා මිය, ශ්‍රීමාලි, වීරදෙනිය, කහගල, කඹුරුපිටිය.

සුදුසිංහ බන්දු සුගත් මයා, සිංහගිරි, කහගල, කඹුරුපිටිය.

කේ. පි. රසික‍ා නිල්මිණි මිය, උදාර, වීරදෙනිය, කහගල, කඹුරුපිටිය.

03

අකුරුගොඩ ග්‍රමෝදය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

අකුරුගොඩ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/52

1-002249-1

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

පුජ්‍ය ගලගම ඉන්ද්‍රරතන හිමි, සමරනායකාරාමය, අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

ධනංජය විජේසිංහ මයා, බදුවත්ත, අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

071-6262510

රංජිත් විජේසිංහ මයා, ප්‍රදිප් නිවස, අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

04

ලේනබටුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ලේනබටුව

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/24

4516904

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

සම්පත් වික්‍රමසිංහ මයා, මිදිගහගොඩ, ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය.

එච්. කේ. ලලිතා මිය, තිහගොඩහේන, ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය.

කේ. ජී. ධනසිරි මයා,ඇල්හේනේගෙදර,ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය.

071-8149682

05

ගනේගම නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ගනේගම

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/12

1-018765-2

පුජ්‍ය ගනේගම පුඤ්ඤරතන හිමි, සපුගහපිටිය විහාරය, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

පේමාවති ජයසේකර මිය, විදානගමගෙවත්ත, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

ජේ. ඩි. සදකාන්ති මිය, අකලංක, ගනේගම, කඹුරුපිටිය.

06

ගතාර නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ගතාර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/04

133-1001800000071

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

පි. ජී. සෝමදාස මයා, ලිලානි, වියන්ගොඩවත්ත, ගතාර නැගෙනහිර, කඹුරුපිටිය.

ඩි. ජී. එල්. චන්දන මයා, එගොඩවත්ත, ගතාර නැගෙනහිර, කඹුරුපිටිය.

ප්‍රියන්ති විතාරණ මිය, මිරිස්වත්ත, ගතාර,කඹුරුපිටිය

07

මාපලාන මඟින් ඉහල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

මාපලාන මඟින් ඉහළ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/42

1650004054

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එල්. එච්. මිල්ටන් සිල්වා මයා, අංක 29, ගීතෝදයගම, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

ශ්‍රීයානි සුදුසිංහ මිය, නිදංගලකන්ද , මාපලාන, කඹූරුපිටිය.

චන්ද්‍රලතා වීරරත්න මිය, අංක03,ගීතෝදයගම, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

08

සීවැල්ගම එක්සත් ප්‍රගතිශීලි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සීවැල්ගම

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/10

133-20018-0014552

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එච්. බි. දයාපාල මයා, සිවැල්ගම, කඹුරුපිටිය.

එච්. බි. එන්. පද්ම කුමාර මයා, බැඹරැන්දගොඩ, සිවැල්ගම,කඹුරුපිටිය

පුෂ්පා රාජපක්ෂ මිය, දිල්හානි, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

09

මාස්මුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

මාස්මුල්ල

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/11

1-003944-1

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ප්‍රියන්ත කොඩිතුවක්කු මයා, පැගිරිවත්ත, මාස්මුල්ල, කඹුරුපිටිය

ඒ. ජී. සෝමා ගමගේ මිය, පැගිරි මඩුවේ ගෙදර, මාස්මුල්ල, කඹුරුපිටිය.

ප්‍රියන්ත ලියනාරච්චි මයා, නන්දන, මාස්මුල්ල, කඹුරුපිටිය.

10

බිබුලවෙල ග්‍රම සංවර්ධන සමිතිය

බිබුලවෙල

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/15

4522398

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ජොතිපාල ගුණවර්ධන මයා, පියසෙවන, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එන්. කේ. ජී. විජේනායක මයා, ගේගාව, බිබුලවෙල, කඹුරුපිටිය.

ඩබ්. එම්. වික්‍රමරත්න මයා, කටුපොතවිලවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

11

මගමුරේ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

මගමුරේ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/18

4511948

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ඩයස් සියාසිංහ මයා, දර්ශන, මගමුරේ, කඹුරුපිටිය.

041-2293122

සිරිල් රණවක මයා, හේනේගම කඩේ, කඹුරුපිටිය.

ජේ. ප්‍රේමදාස මයා, 265/ඒ, මෂ්ටකයමුල්ල, කඹුරුපිටිය.

12

මාපලාන මඟින් පහළ ග්‍රම සංවර්ධන සමිතිය

මාපලාන මඟින් පහළ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/19

133-1001400000068

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ටි. ඩි. බන්දුසේන මයා, මහේෂී, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

071-8342682

පි. එච්. ගමගේ මයා, කෝපිවත්ත, අංක 05, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

077-9466724

කේ. බි. සිරිතුංග මයා, පියසිරි, ජුල්ගහකොරටුව, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

13

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත නැගෙනහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/21

4516956

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

අනිල් සෙනෙවිරත්න මයා, සැනසුම, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එම්. ඩබ්. ජයතිස්ස මයා, නවොදය, කදන්කැටිය, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

තිලක් ඩි. සිරිබද්දන මයා, අංක 47, නාකන්දපුර, කරගෙඩ උයන්ගොඩ.

14

කහගල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කහගල දකුණ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/25

11508

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

ඒ. ඩබ්. ඒ. සියාසිංහ මිය, අංක 31, තැඹිලිකන්ද, කහගල දකුණ.

ප්‍රමිලා ගුණසේකර මිය, අංක 71, ජනාවාසය, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

සුමනා ජයතුංග මිය, අංක 24, ජනාවාසය, කහගල දකුණ.

15

බැරගම්මුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය,

බැරගම්මුල්ල

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/26

4511192

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

කිරිදිගොඩ ගමගේ ජයලත් මයා, ජයලත් නිවස, බැරගම්මුල්ල, කඹුරුපිටිය.

විජේනායක කංකානම්ගේ හර්ෂනි මිය, ගල්පොත්ත හේන, බැරගම්මුල්ල, කඹූරුපිටිය.

මානික්කගේ ජයන්නි මිය, කජ්ජු පිට්ටනිය, බැරගම්මුල්ල, කඹූරුපිටිය.

16

පලොල්පිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

පලොල්පිටිය

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/34

20191273

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය.

අනුර රුවන්පතිරණ මයා, සඳරුවන්, පලොල්පිටිය

071-268330.

එල්. ආර්. පතිරණ මිය, අංක 121, බෙන්ටිස්හේන, පලොල්පිටිය.

සාමා පස්සපෙරුම මයා, අංක 11, බෙන්ටිස්හේන, පලොල්පිටිය.

17

නාරන්දෙනිය බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

නාරන්දෙනිය බටහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/39

4575949

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එච්. හෙට්ටිආරච්චි මයා, බදුවත්ත, නාරන්දෙනිය, කඹූරුපිටිය.

එස්. ඒ. පතිරණ මිය,නාරන්දෙණිය, කඹුරුපිටිය.

ආර්. ඩි. වීරසිංහ මිය,නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

18

කරපුටුගල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කරපුටුගල උතුර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/40

4519091

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එස්. එල්. සිරිනන්ද මයා, උඩවත්ත, කරපුටුගල, කඹුරුපිටිය.

ඊ. ඩි. ජී. රංගොඩගේ මයා, සිරි නිවස, කරපුටුගල, කඹුරුපිටිය.

ටියුඩර් කුමාරසිංහ මයා, වරුණ, කරපුටුගල, කඹුරුපිටිය.

19

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 අත බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 අත බටහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/56

 

ධම්මික සමරවික්‍රම මයා, දැහැමි, බෝචිගොඩ, කද්දුව, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

චන්ද්‍රා පතිනායක මිය, චන්දන, කද්දුව, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

චන්ද්‍රීකා සමරවික්‍රම මිය, දෙඩම්ගස්වත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

20

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/46

265092887-0

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එම්. කේ. ලිලාවති මිය, අඔගහගෙදර, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

ජී. පි. ජයන්ති මිය, පරාක්‍රම, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

041-2292989

එම්. බි. සුනිල් මයා, පාළුවත්ත, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

21

ඌරාපොල නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ඌරාපොල නැගෙනහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/44

 

එච්. පි. සුන්ල් දිසානායක මයා, මැදකැල්ල, ඌරාපොල නැගෙනහිර, තිහගොඩ.

එච්. පි. ගනේෂා දිල්හානි මෙය, මහඑගොඩහවත්ත, ඌරාපොල, තිහගොඩ.

071-3196304

වි. එස්. චන්ද්‍රලතා මිය, අංක 38, පැතුම් ගම, තිහගොඩ.

22

කඹුරුපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කඹුරුපිටිය

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/03

4517068

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

සම්පත් නිශාන්ත මයා, අංක 02, මානෙල්ගම, කඹුරුපිටිය.

එච්. එස්. පි. තිලකසිරි මයා, සම්පත, කඹූරුපිටිය.

ඩි. විමලසේන මයා, පන්විල, කඹූරුපිටිය.

23

උල්ලල නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

උල්ලල නැගෙනහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/13

0-000034-8

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

දයානන්ද හේවාපතිරණ මිය, පිටමුල්ලේ ගෙදර, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

ගුණපාල ගාර්දියමුල්ල මයා, පොතුවිලේ ගෙදර, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

ජී. එච්. රාමනායක මයා, පත්මිණි, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

24

ඉහල විටියල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ඉහල විටියල දකුණ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/14

133-20010000130

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එච්. බි. කරුණාරත්න මයා, සුසැදි, ඉහල විටියල දකුණ.

එච්. බි. ඥානවති මිය, රත්නසිරි, ඉහල විටියල, කඹුරුපිටිය.

071-0501072

කේ. අබේසේකර මිය, අමුකොරටුවවත්ත, 315 බි, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

25

ඉහල විටියල උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ඉහල විටියල උතුර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/31

205-094086-6

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එච්. කේ. පියසේන මයා, කෝංගලහේන, ඉහල වි‍ටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ජේ. වන්නිආරච්චි මයා, සම්පත්, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

කේ. කේ. ඇලිස් මිය, කඩේහේන, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

26

ඌරාපොල බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ඌරාපොල බටහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/35

2-019104-8

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

උපාලි අබේසිංහ මයා, අරුණ, ඌරාපොල බටහහිර, තිහගොඩ.

එච්. පි. ධර්මදාස මයා, වලව්වත්ත, ඌරාපොල බටහිර, තිහගොඩ.

ජී. එස්. ලියනාරච්චි මයා, ශ්‍රී මැදුර, ඌරාපොල බටහිර, තිහගොඩ.

27

උල්ලල බටහිර ගුාම සංවර්ධන සමිතිය

උල්ලල බටහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/20

1-004684-7

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ඩබ්. ඒ. දුලසිරි දයානන්ද මයා, සදමාලි, බටඅතගොඩ, උලල්ලල, කඹුරුපිටිය.

ප්‍රේමරත්න සිරිමාන්න මයා, එකමුතු, ශ්‍රී විමලානන්ද මාවත, ලිග්ගමුල්ල, උල්ලල.

072-9102373

ආර්. කුමාරවඩු මයා, ශ්‍රී විමලානන්ද මාවත, ලිග්ගමුල්ල, උල්ලල.

28

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත බටහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/61

100240140785

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

උපුල් එගොඩගමගේ මයා, විමුක්ති, රජගල්ඩගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

සුනෙත් ලක්මාල් මයා, ඉහල ගෙදර, රජගල්ගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එස්. එල්. දයානන්ද මයා, ඉහල ගෙදර, රජගල්ගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

29

ඉහල විටියල බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ඉහල විටියල බටහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/27

 

ධර්මසේන වඩනම්බි මයා, දුම්මලහේන, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඥානසේන වීරසේකර මයා, සිරිහෙල්, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එම්. ජී. ගුණරත්න මයා, ඇල්දෙනියවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

30

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 අත නැගෙනහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 අත නැගෙනහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/01

100240140785

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ඩි. රාජපක්ෂ මයා, දිද්දුගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

041-3403778

පි. ඩබ්. අබේගුණසේකර මයා, ගනේගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එස්. ජී. එල්. සුමතිපාල මයා, අඟුරුවැලේගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

31

ඊරියතොට ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ඊරියතොට

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/05

1650007371

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ඩි. කේ. සිරිසේන මයා, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

ජේ. පියසේන මයා, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

පි. සුධර්මා මෙනවිය, අංක 260, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

32

ගෝදාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ගෝදාව

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/16

1-65000587

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

ඒ. පි. ගුණසේන මයා, නිහතමානි, පෝහමුල්ල, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

වෙදගේ ලක්ෂ්මි මෙනවිය, කජ්ජුගස්වත්ත, ගෝදාව, කඹූරුපිටිය.

සෝමාවති වැලිකෙන්ද මිය, මනම්පෙරිගෙවත්ත, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

33

මලාන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

මලාන

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/17

133-10130000078

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එස්. කේ. හේමචන්ද්‍ර මයා, අර‍ෙඕගෙදර, මලාන, කඹුරුපිටිය.

චනුද්‍රසිරි සිරිබද්දන මයා, පොල්වත්තේ ගෙදර, මලාන, කඹුරුපිටිය.

සිරිසේන සිරිබද්දන මයා, හේනේගෙදර, මලාන, කඹුරුපිටිය.

34

කරපුටුගල දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කරපුටුගල දකුණ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/36

33-265092341-4

මහජන බැංකුව, කඹුරුපිටිය

එස්. ඒ. කුලතිලක මයා, සතුට, සිරිධම්මරතන මාවත, කරපුටුගල, කඹුරුපිටිය.

072-4487047

ජේ. ඒ. සමන්ති ප්‍රියදර්ශනි මෙනවිය, 58 ඒ, මහදුර ගෙදර, කරපුටුගල, කඹුරුපිටිය.

සිරිමුලි දිල්ලිමුණි මෙනවිය, ගොඩපැලවත්ත, කරපුටුගල, කඹුරුපිටිය.

35

පිටකටුවන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

පිටකටුවන

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/37

 

බි. එි. සිරිසේන මයා, ගමගෙවත්ත, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

නරසිංහ කංකානම්ගේ රුවන් මයා, කොළඹගෙවත්ත, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

ඩබ්. ඒ. පියතිලක මයා, සිරි නිවස, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

36

සපුගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

සපුගොඩ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/48

1-65-000-38

විල්සන් පාඩ්ප්පෙරුම මයා, ඉපිටවත්ත, සපුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

077-5573453

ජී. දිසානායක මයා, මැදගෙදර, සපුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

ඩි. පාඩ්ප්පෙරුම මයා, ගී මඩු කනත්ත, සපුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

37

ගතාර උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ගතාර උතුර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/14

 

පි. එි. ගුණවර්ධන මිය, බටදෙනියවත්ත, ගතාර උතුර, කඹුරුපිටිය.

ඒ. ඩබ්. දිසනායක මයා, රබර් හේන, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

071-80177322

ආර්. කේ. සිරිපාල මයා, සොම්නස, ගතාර උතුර, කඹූරුපිටිය.

38

තු‍ෙඕ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

තු‍ෙඕ

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/57

101-1551321

ලංකා බැංකුව, කඹුරුපිටිය

සුනිල් ගීගනගේ මයා, සුනිමල්, තු‍ෙඕ, කරපුටුගල.

041-2292946

බි. විමලාවති මිය, එගොඩහවත්ත,තු‍ෙඕ, කරපුටුගල.

041-3496896

බි. ලීලසේන මයා, ගමගෙවත්ත, තු‍ෙඕ, කරපුටුගල.

39

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත බටහිර

දපස/මා/කඹුරුපිටිය/

 

උපුල් එගොඩගේ මයා, රජගල්ගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

සුනෙත් ලක්මාල් මයා, රජගල්ගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එස්. එල්. දයානන්ද මයා, කුඩැල්ලවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

40

ගතාර බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

ගතාර බටහිර

   

එස්. එච්. ඇලිස් මිය, කුසුම්විල, ගතාර, කඹූරුපිටිය.

ඩි. ජී. චන්ද්‍රලතා මිය, ඉහලගෙදරහේන, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

පි. එච්. තිලකා චාන්දනි මිය, ප්‍රියංකර, වැවපපාර, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

විදාතා සමිති

41

එකමුතු බිම්මල් සමිතිය, විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය, කඹුරුපිටිය.

කඹුරුපිටිය

   

ජේ. එන්. රාජපක්ෂ මයා, ප්‍රියන්ත, ගනේගොඩ, තිහගොඩ.

071-8407600

එන්. හපුආරච්චි මය,

දිනුජය, කෝමංගොඩවත්ත, ගතාර බටහිර, කඹුරුපිටිය.

071-4856443

ජේ. සිරිබද්දන, “සිරිනි”, මස්ටකයමුල්ල,

යෞවන සමාජ

42

එකමුතු යෞවන සමාජය, මල්ෂාන් නිවස, පිටකොරටුව, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

ගනේගම

   

ඒ. එන්. චන්දිම ප්‍රභාත් මයා, වියන්ගොඩහේන, ගනේගම, න‍ාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

එල්. එච්. නදීෂා මධුමාලි මෙය, නිම්සර, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

කේ. ජී. රුවන් සම්පත් මයා, ගනේගම, නාරන්දෙනිය..

43

ලීඩර් යෞවන සමාජය, “ප්‍රදිපා”, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

ගතාර බටහිර

   

සදුන් කුමාර මයා, “ප්‍රදිපා”, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

071-4713291

එම්. එච්. නදීෂා සදරුවනි, ඩන්කන් ස්ටෝර්ස්, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

ඒ. කේ. ප්. උත්තමා උදයංගනී මෙය, කෙත්සිරිපාය, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

44

සිංහ යෞවන සමාජය,

ඌරාපොල නැගෙනහිර

   

එච්. පි. ලක්ෂාන් මයා, පැතුම්ගම, ඌරාපොල, තිහගොඩ.

එස්. පි. දනුෂ්ක මධුරංග මයා, පැතුම්ගම, ඌරාපොල, තිහගොඩ.

අමාමී ගිතාංජනි මෙය, ඌරාපොල, තිහගොඩ.

45

ස්ව ශක්ති යෞවන සමාජය

සපුගොඩ

   

කපිල ගුණරත්න මයා, නිසංසලා, සපුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

පසන් ලක්ෂිත මයා, “වික්‍ර”, සපුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

දර්ශණ අතපත්තු මයා, අරඔවත්ත, සපුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

46

සුමුදු යෞවන සමාජය

කඹුරුපිටිය

   

පි. චමිලා ප්‍රියන්ති මෙය, “ප්‍රියන්ත”, බැරගම්මුල්ල, කඹුරුපිටිය.

ජී. ඒ. නිමාලි ප්‍රියදර්නි මෙය, ගීතානි”, පැරගම්මුල්ල, කඹුරුපිටිය.

කේ. සුමුදු කෞෂල්‍යා මෙය, අත්මගහේන, බැරගම්මුල්ල, කඹුරුපිටිය.

47

සූර්ය ශක්ති යෞවන සමාජය

ගතාර බටහිර

   

සුමුදු ක්‍රීෂාන් මයා, කුරකුකන් හේන, ගතාර.

මලිඳු සචින්ත මයා, සංජීව, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

අජන්ත ලක්මාල් මයා, වල්ගමගෙදර, රන්සෑගොඩ බටහිර.

48

චැලෙන්ජර්ස් යෞවන සමාජය

කරපුටුගල උතුර

   

දිනේෂ් සම්පත් මයා, බැබිලහේන, කරපුටුගල

නිම්මි ශ්‍යාමලි මෙය, බටුහේන, කරපුටුගල.

ජේ. රුවන් දිමුතු මයා, සිංහවිලා, කරපුටුගල.

49

නිර්මල යෞවන සමාජය

ඊරියතොට

   

මහේෂ් විදුරංග මයා, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

ඉරේෂා දිල්රුක්ෂී මෙය, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

එච්. හසිත මයා, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය

50

තුරුණු ශක්ති යෞවන සමාජය

උල්ලල බටහිර

   

අයි. උමංග ඉසුරු මයා, උත්සාහය, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

071-5294628

එන්. ජී. ලේඛා සදුන් කුමාර මෙය, උක්ගමහේන, අක්කර 50, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

072-726342

කේ. පි. අජිත් ලක්මාල් මයා, කොඩිකාරහේන, ලිග්ගමුල්ල, උල්ලල, කඹූරුපිටිය.

071-2272623

51

සහශ්‍රා යෞවන සමාජය

සීවැල්ගම

   

එස්. ඩි. සම්පත් ලක්මාල් මයා, සදරේඛා, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

078-6420864

එන්. එන්. ජී. දිනේෂා මෙය, වැලිගම නිවස, පොල්ගස්දෙක වත්ත, කඹුරුපිටිය.

එන්. එන්. ජී. සජිත් තාරක මයා, වැලිගම නිවස, පොල්ගස්දෙක වත්ත, කඹුරුපිටිය.

52

සමඟි යෞවන සමාජය

ගෝදාව

   

ඩි. ජී. ධනන්ජි ප්‍රසාදි මෙය, අංක 10, ප්‍රසාදි, මිරිස්වත්ත, කඹූරුපිටිය.

071-4796827

ජී. එස්. නදීෂා හර්ෂණි මෙය, “චාමිදු”, නදුන් උයන, ගෝදාව, කඹුරුපිටය.

071-0464550

කේ. ඒ. අනුෂ්ක සංජය මයා, අංක 178/17, නායතොටගෙවත්ත, මාතර පාර, කඹුරුපිටිය.

078-4501836

53

Young Flower Youth Club

උල්ලල නැගෙනහිර

   

එම්. වි. ආර්. ශ්‍රී ලාල් මයා, අංක 28, ජනශක්තිගම, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

078-5784926

ආර්. ජී. දිනේෂා මෙය, එගොඩහවත්ත, උල්ලල කඹුරුපිටිය.

කේ. ජී. කැලුම් මයා, අංක 60, ජනශක්තිගම, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

54

වැලිහේන්ගොඩ පැහැසර යෞවන සමාජය

ගතාර නැගෙනහිර

   

ඩබ්. ජී. නිසංසලා සෙව්වන්දි මෙය, මෙන්මල්ස්ටෝර්ස් බාරේ, පොල්ගහමුල්ල, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

041-5780123

ඩබ්. ජී. නිශානි මධුෂිකා මෙය, මෙන්මල්ස්ටෝර්ස් බාරේ, පොල්ගහමුල්ල, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

041-5780123

ඩබ්. දෙව්නි චතුමිනි මෙය, පොල්ගහමුල්ල, ගතාර, කඹූරුපිටිය.

077-4136541

55

සිල්වලයින් යෞවන සමාජය

කරගොඩ උයන්ගොඩ

   

ආර්. දිනේෂා මධුෂානි මෙය, මහහේන, ඉහල විටියයල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

071-3638023

කේ. ජී. ඩි. සදුනිකා රන්දිනි මෙය, තලගහකොරටුව, පහල විටියල.

ඩබ්. ඩබ්. තරිඳු සම්පත් මයා,

077-5357221

56

සුපුන් යෞවන සමාජය

කරපුටුගල

   

කේ. ප්‍රසාද් කුමාර මයා, ඉහළාවත්ත, කරපුටුගල.

072-3859176

කේ. ඉසුරි උදයමාලි මෙය, උදයමාලි, කරපුටුගල.

041-5788886

ආර්. එච්. මනෝජ් නිලුෂාන් මයා, නදුන් කැටිය, කරපුටුගල.

57

ප්‍රතිගා යෞවන සමාජය

පලොල්පිටිය

   

එන්. ප්‍රදිප් චින්තක මය‍ා, අංක 116, බෙන්ටිස්හේන, පලොල්පිටිය, තිහ‍ගොඩ.

එන්. ඩබ්. ඒ. අයේෂා මෙය, බෙන්ටිස්හේන,   පලොල්පිටිය, තිහ‍ගොඩ.

ජේ. ජී. ඉදුනිල් ප්‍රියනාත් මයා, බෙන්ටිස්හේන, පලොල්පිටිය, තිහ‍ගොඩ.

58

සහස්‍රා යෞවන සමාජය

ඉහල විටියල දකුණ

   

ඩබ්. ශෂීකලා විරාජිනි මෙය, සංජීව, පෙ‍ාල්ගස්දෙකවත්ත, කඹුරුපිටිය.

එච්. බි. සරෝජා සංජීවනි මෙය, සංජීව, පෙ‍ාල්ගස්දෙකවත්ත, කඹුරුපිටිය.

ඩබ්. ඩබ්. ලක්ෂීත සඳරුවන් මයා, බතලයවත්ත, ඉහල විටියල කරගොඩ උයන්ගොඩ.

59

එකමුතු යෞවන සමාජය

     

එස්. චතුරි මධුරංගි මෙය, නිහතමානි, පිටකටුවන, කඹූරුපිටිය.

වි. ජී. මහේෂා මධුෂානි මෙය, දෙව්සිරි, අක්කර 12, දොඩමංවිල, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

පි. සි. එම්. රෝද්‍රිගෝ මයා, “දීලීප”, වෙහෙරගොඩවත්ත, කඹුරුපිටිය.

60

සුහද යෞවන සමාජය

ඉහල විටියල නැගෙනහිර

   

ඩබ්. ඒ. දිමුතු තරංග මයා, ගල්ඇන්ද, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

071-3233156

ඩබ්. එල්. ඉරේෂා ලක්මාලි මෙය, යහලේගොඩ, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඩි. එස්. ලගමගේ, කොරටුව, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

61

තුරුණුතරු යෞවන සමාජය

මගමුරේ

   

මලිත නන්දිමාල් මොහොට්ටි මයා, 3 වන ඉඩම, කුඩගලහේන, කඹුරුපිටිය.

041-2292500

දිලිනි නදීෂා ලොකුගේ මෙය, 9/25, ටවුන්හිල්, කඹූරුපිටිය.

041-2292056

ශෂීකා දිල්හානි හේවාවිදාන මෙය, ශෂී, ඇලේගොඩහේන, කඹුරුපිටිය.

62

හැන්ට්‍රැස්ටි යෞවන සමාජය

කරපුටුගල

   

රොෂාන් සංජීව මයා, ඉහල කන්ද, කරපුටුගල, කඹූරුපිටිය.

ආශා ප්‍රසාදිනි මෙය, ඉත්තගාලහේන, කරපුටුගල.

කේ. පි. හංෂීකා මෙය, තැන්නපිටහේන, කරපුටුගල.

63

සිංහ යෞවන සමාජය

උල්ලල

   

ඩි. දිලුම් නිශ්ශංක මයා, ශ්‍රී විමලානන්ද මාව, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

071-1129613

ඊ. ජී. ඉමේෂා අමාලි මෙය, සම්පත් නිවස, උල්ල, කඹුරුපිටිය.

බි. ඩි. තරිඳු ලක්ෂාන් මයා, තරිඳු නිවස, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

64

ප්‍රගති යෞවන සමාජය

මාපලාන

   

ජී. පි. තරිඳු රන්දික මයා, පතිරණ ස්ටෝර්ස්, මාපලාන.

041-2292809

ආර්. නිමේෂා තත්සරණි මෙය, ඉහල වත්ත, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

වයි. කේ. ලාංකේන්ද්‍රා ටාෂීයා මෙය, බැද්දදෙනිය, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

041-4900474

65

විදාතා යෞවන සමාජය

කඹුරුපිටිය

   

ඩබ්. වීරසිංහ මයා, මුතුමාලි, පැලපොල්හේන,පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

041-5789594

ඒ. ජී. හර්ෂ මයා, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

071-2581196

කේ. ඒ. ලක්මාලි ප්‍රදිපිකා මෙය, සම්පත් නිවස, පාත්‍රාමුල්ල, හොරපාවිට.

041-5689469

66

සමාධි යෞවන සමාජය

කහගල දකුණ

   

ජී. එච්. ශානක මයා, අංක 46, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

එච්. පි. සුජාතා ලක්මාලි මෙය, අංක 30, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

එස්. සුරංග ලක්මාල් මයා, අංක 13, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

67

පැහැසර යෞවන සමාජය

ගතාර

   

කේ. ජී.ජයනි මෙය, “ජයනි” නිවස, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

එම්. මධුමාලි මෙය, මහ ගෙදරහේන, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

ආර්. මලිඳු සචින්ත මයා, සංජීව බාරේ, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

68

ඉසුරු යෞවන සමාජය

ගෝදාව

   

කවිඳු මධුෂංක මයා, පහලවත්ත, ගෝදාව, කඹූරුපිටිය.

එම්. සෙව්වන්දි මෙය, ජයමිහිර, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

සඳුනි භාග්‍යා මෙය, පැලැන ගෙදර, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

69

නිවහල් යෞවන සමාජය

පිටකටුවන

   

ඊ. වි. නුවන්තිකා මෙය, “රංග”, පැලපොල්හේන, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

කේ. කේ. නදිකා දිල්හානි මෙය, කොළඹගෙවත්ත, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

නුවන් තාරක ජයසිංහ මයා, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

70

Youth Stars Challenges

නාරන්දෙනිය

   

කේ. ජී. අනුෂීකා විශ්වන්ති මෙය, මල්ෂා නිවස, බැරගම්මුල්ල, කඹූරුපිටිය.

078-9309012

071-5290938

එම්. එම්. හංසි කෞමිණි මෙය,නෙල්ලිගහ කොරටුව, රංසැගොඩ.

ඒ. එල්. නිලංක නදීශක මයා,කුඹලාවත්ත, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

071-3276828

71

ශක්ති යෞවන සමාජය

කහගල දකුණ

   

වසන්ත ගලප්පත්ති, කුසුම්විලා, කහගල, කඹුරුපිටිය.

අමාලි ගමගේ මෙය, අචලී, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

පි. චාරිකා ලක්මාලි මෙය, කහගල, කඹුරුපිටිය.

72

එකමුතු යෞවන සමාජය

කඹුරුපිටිය

   

ජේ. ඩබ්. සංජය ඉෂාන් මයා, සාගරිකා ටයර් හවුස්, මාතර පාර, කඹුරුපිටිය.

071-7882431

නදීෂාන් හේවගේ මයා, අංක 275, මස්ටකයමුල්ල, කඹුරුපිටිය.

071-2439039

ඩබ්. හසිත් ප්‍රමුදික මයා, බෝගහකොරටුව, මාතර පාර, කඹුරුපිටිය.

071-2952645

73

පබසර යෞවන සමාජය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1

   

ඩබ්. රුවන්තිකා චතුරංගනි මෙය, අංක 304 ඒ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

041-5684899

ඩබ්. ඉරේෂා මධුෂානි මෙය, ශාන්ත නිවස, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

041-5683481

එච්. ජී. එරංගා හංසනී මෙය, අංක 3 බි,   සිරිවිමන, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

071-5598526

කාන්තා සමිති

74

ගෝදාව විශාකා කාන්තා සමිතිය

 

මා/කඹු/318/010

 

ටි. දයාංගනි මිය,

මැදගොඩ,

ගෝදාව,

කඹුරුපිටිය.

ඩබ්. ජි. සෝමාවති මිය,

මනම්පෙරිගෙවත්ත,

ගෝදාව,

කඹූරුපිටිය.

එස්. කේ. රාජපක්ෂ මිය,

“රත්නගිරි”,

‍ගෝදාව,

කඹුරුපිටිය.

75

සපුගොඩ එකමුතු කාන්තා සමිතිය

     

ඩබ්. පි. ඉන්ද්‍රානි මිය,

එගොඩහවත්ත,

සපුගොඩ,

කඹූරුපිටිය.

කේ. ජි. ආරියවති මිය,

මහඉදුරවත්ත,

සපුගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

රුක්මා ඉාර්ෂීකා,

“වීරගිරි”,

සපුගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

76

ඊරියතොට ජීවනී කාන්තා සමිතිය

     

ජි. අශෝකා පදිමසීලි,

පොල්කොරටුව,

ඊරියතොට,

කඹුරුපිටිය.

එච්. ජි. ගයනි නිසන්සලා,

පිණිබිදු, ඊරියතොට,

කඹුරු පිටිය.

එච්. එම්. බි. චන්ද්‍රලතා,

රබර් කඩේ බාරේ,

ගිනිගල්පලහේන,

ඊරියතොට.

77

පිටකටුවන ශක්ති කාන්තා සමිතිය

     

පත්මා වික්‍රමසිංහ මිය,

භාෂණ,

තල්පොල්හේන,

පිටකටුවන,

කඹුරුපිටිය.

අයි. ජී. නිර්මලා දිල්රුක්ෂි මිය,

නිමේෂීකා,

පැලපොල්හේන,

පිටකටුවන,

කඹුරුපිටිය.

චන්ද්‍රලතා හේරත් මිය,

පිටකටුවන,

කඹූරුපිටිය.

78

කර/උයන්ගොඩ 1 අත නැගෙනහිර ප්‍රජා ශක්ති කාන්තා සමිතිය

     

එස්. ඩබ්. සෙනෙවිරත්න,

දෙනිපිටිය ගෙදර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එම්. ටි. සමන්තා ප්‍රියදර්ශනි,

අංක 48,

නාකන්දපුර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

බි. ජි. සීලවති,

ප්‍රියංකර,

කර‍ගොඩ උයන්ගොඩ.

79

ඌරපොල බටහිර යසස් ශ්‍රී කාන්තා සමිතිය

 

මා/කඹු/346/009

 

සමන්ති ලියනාරච්චි,

ශ්‍රී මැදුර,

ඌරපොල,

තිහගොඩ.

ශ්‍රීයානි අබේසිංහ,

හේනේගෙදර,

පලොල්පිටිය,

තිහගොඩ.

පි. පි. කුමානායක,

ශ්‍රී මැදුර බාරේ,

ඌරපොල,

තිහගොඩ.

80

කරපුටුගල දකුණ විමුක්ති කාන්තා සමිතිය

 

මා/කඹූ/324ඒ/017

 

එච්. ලිලානි ප්‍රනාන්දු මිය,

ශ්‍රීදේවි,

ශ්‍රී ධර්මාලෝක මාවත,

කරපුටුගල.

ඒ. ඩි. දනිතා මධුෂාණි මිය,

91/ඊ,

අඔගෙදරහේන,

ගොඩැල්ලහේන,

කරපුටුගල.

රම්‍යා නිශාන්ති රණසිංහ මිය,

“රන්තරු”,

ඕවිටිගමුව,

පුහුල්වැල්ල.

81

උල්ලල නැගෙනහිර ශක්ති කාන්තා සමිතිය

           

82

කරපුටුගල උතුර ගැමි සුවඳ කාන්තා සමිතිය

     

ලක්ෂ්මි ජයසිංහ මිය,

රඹ සෙවන,

කරපුටුගල,

කඹූරුපිටිය.

කේ. කුසුමාවත් මිය,

නන්දසෙවන,

කරපුටුගල,

කඹුරුපිටිය.

රූපා වන්නිආරච්චි මිය,

සේරුකැටියහේන,

කරපුටුගල,

කඹූරුපිටිය.

83

කහගල නවෝද්‍යා කාන්තා සමිතිය

     

ඇලන් ආර්. ලියනගේ,

නුග සෙවන,

කහගල,

කඹුරුපිටිය.

එම්. පි. නිලන්ති නිල්මිණි,

දයා සෙවන,

කහගල,

කඹුරුපිටිය

ඒ. පි. සීලවති,

අංක 10,

යොවුන්ගම,

කහගල.

84

කර/උයන්ගොඩ 11 බටහිර වාසනා කාන්තා සමිතිය

 

මා/කඹු/317/023

 

උපමාලි කුමාරි රත්නායක,

නිල්වලා,

කර/උයන්ගොඩ.

චන්ද්‍රිකා ලියනගේ,

නෙත්සර,

ඉහළවත්ත,

කර/උයන්ගොඩ.

දීපා ගනේගොඩ,

ඉඳිගහ ඇල,

කර/උයන්ගොඩ.

85

මලාන ප්‍රජාපති කාන්තා සමිතිය

 

මා/කඹු/321/012

 

ඩබ්. ටි. දයානි,

“උදාර”,

මලාන,

කඹුරුපිටිය.

ටි. කේ. සිතා මිය,

“දර්ශී”,

මලාන,

කඹූරුපිටිය.

සෝමාවති සිරිබද්දන,

සිරිපති,

මලාන,

කඹුරුපිටිය.

86

කර/උයන්‍ගොඩ 1 බටහිර නවෝද්‍යා කාන්තා සමිතිය

           

87

කහගල දකුණ කාන්තා සමිතිය

 

මා/කඹු/331සි/014

 

සුමනා ජයතුංග,

කහගල දකුණ,

කඹුරුපිටිය.

ඩබ්. පි. චමිලා,

අංක 70,

ජනාවාස,

කහගල දකුණ.

එච්. ඊ. ගිතාංගනි,

අංක 30,

ජනාවාස,

කහගල දකුණ.

88

ඉහල විටියල නැගෙනහිර ප්‍රගති කාන්තා සමිතිය

     

ධම්මිකා විජේසිංහ මිය,

“දීපානි”,

ඉහල විටියල නැ.,

කර/උයන්ගොඩ.

ආර්. බි. පද්මා මිය,

වත්තේගෙදර,

ඉහල විටියල නැ.,

කර/උයන්ගොඩ.

නිලකාන්ති ලියනගේ මිය,

මහහේන,

ඉහල විටියල.

89

ඉහල විටියල දකුණ ලහිරු කාන්තා සමිතිය

           

90

කර/උයන්ගොඩ 11 නැගෙනහිර එකමුතු කාන්තා සමිතිය

     

සෝමා හිග්ගොඩ ගමගේ,

කර/උයන්ගොඩ 11 නැගෙනහිර,

කඹුරුපිටිය.

   

91

කර/උයන්ගොඩ 11 බටහිර එකමුතු කාන්තා සමිතිය

           

92

ගතාර බටහිර විමුක්ති කාන්තා සමිතිය

 

මා/කඹු/320බි/022

 

කේ. එච්. ඇලිස් මිය,

කුසුම්විලා,

ගතාර බටහිර,

කඹූරුපිටිය.

කේ. ඒ. එස්. සකුන්තලා මිය,

සකුන්තල,

ගතාර බටහිර,

කඹූරුපිටිය.

ඩබ්. ඒ. අයිරාංගනි මිය,

“රමණි”,

ගතාර බටහිර,

කඹුරුපිටිය.

93

ලේනබටුව කුමුඳු කාන්තා සමිතිය

           

94

සිවැල්ගම ප්‍රාර්ථනා කාන්තා සමිතිය

           

95

මඟමුරේ වාසනා කාන්තා සමිතිය

 

WB/මා/කඹු/320බි/28

 

ටි. එස්. නිලන්ති,

මඟමුරේ,

කඹුරුපිටිය.

   

96

මාපලාන මඟින් ඉහළ සමගි කාන්තා සමිතිය

     

එන්. ඩබ්. ධම්මිකා,

“රත්න”,

මාපලාන මඟින් ඉහළ,

කඹුරුපිටිය.

කේ. පි. ජිනසිලි,

අංක 11,

ඕකුරුවාව,

මාපලාන මඟින් ඉහළ,

කඹුරුපිටිය.

ඒ. නන්දනි ජයලත් මිය,

මාපලාන මඟින් ඉහළ,

කඹුරුපිටිය.

97

පලොල්පිටිය දිරිය කාන්තා සමිතිය

     

එම්. විදානගොඩවත්ත,

බෙන්තිස්හේන,

පලොල්පිටිය,

තිහගොඩ.

එච්. ජී.ඩි. පි. ජයන්ති කුමාරි,

“වාසනා”,

අකුරුගොඩ,

තිහගොඩ.

පුෂ්පා විතානගේ,

පුෂ්පවිලා,

පලොල්පිටිය,

තිහගොඩ.

98

ගතාර නැගෙනහිර සමාධි කාන්තා සමිතිය

           

99

උල්ලල මාස්මුල්ල යසෝදරා කාන්තා සමිතිය

 

WB/මා/කඹු/32113/024

 

ඒ. ජී. සෝමා ගමගේ මිය,

උල්ලල මාස්මුල්ල.

ඒ. ජී. අශෝකා මිය, ගුණතිලක ස්ටෝර්ස්, උල්ලල, මාස්මුල්ල.

ඒ. චන්ද්‍රලතා මිය,

එගොඩ කොටස,

උල්ලල මාස්මුල්ල.

100

මාපලාන මඟින් පහළ ප්‍රාර්ථනා කාන්තා සමිතිය

           

101

බැරගම්මුල්ල දිරිය කාන්තා සමිතිය

 

ඩබ්/බි/මා/කඹු/323ඩි/029

 

ඩි. කේ. සොමාවත් මිය,

“ප්‍රදිප්”, පිළිහෙල,

බැරගම්මුල්ල,

කඹුරුපිටිය.

චමිලා ප්‍රියදර්ශනි,

පිලිහෙල,

ආදපානවත්ත,

කඹුරුපිටිය.

මංජුලා,

බැරගම්මුල්ල,

කඹුරුපිටිය.

102

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර දිලෙන තරු කාන්තා සමිතිය

 

WB/මා/කඹු/323බි/030

 

පි. කේ. ජයසිංහ,

බඳුවත්ත,

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර,

කඹුරුපිටිය.

ජි. ජි. ජයන්ති,

“පරාක්‍රම”,

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර,

කඹුරුපිටිය.

පුර්ණිමාලා කඵආරච්චි,

“බඳුවත්ත”,

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර,

කඹුරුපිටිය.

103

තුඹේ එකමුතු කාන්තා සමිතිය

 

WB/මා/කඹු/321ඩි/031

 

සීලවතති සිරිවර්ධන,

පරණවත්ත,

තුඹේ,

කරපුටුගල.

ඩි. විමලාවති,

එගොඩහවත්ත,

තුඹේ.

ඒ. ජී.ඤ අශෝකා,

දයානි,

තුඹේ.

104

කඹුරුපිටිය

 

WB/මා/කඹු/346ඒ/036

 

සෝමලතා රත්නායක,

අංක 04,

චින්තක,

මානෙල්ගම.

පේමා දන්තනාරායන,

අමාලි,

මානෙල්ගම,

කඹුරුපිටිය.

එම්. ජයසේකර,

ජය නිවස,

කුඩගලහේන,

ක්‍ඹුරුපිටිය.

105

බිබුලවෙල රන්තරු කාන්තා සමිතිය

     

කේ. එන්. ඉන්ද්‍රාණි,

කපුහේන,

බිබුලවෙල.

ආර්. ඉන්ද්‍රාණි,

පැලවත්තගොඩ,

බිබුලවෙල.

ආර්. පි. රේණුකා,

සහන් නිවස,

බිබුලවෙල.

106

ගතාර උතුර

 

WB/මා/කඹු/320/033

 

එච්. කේ. චන්ද්‍රලතා,

ශ්‍රීයා කුසුම්,

ගතාර උතුර,

කඹුරුපිටිය.

එච්. කේ. චන්ද්‍රලතා මිය,

ශ්‍රීයා විකුම්,

ගතාර උතුර,

කඹුරුපිටිය.

එස්. එස්. ලියනපපතිරණ,

අංක 05,

සංගීත නිවස,

ගතාර උතුර,

කඹුරුපිටිය.

107

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර දිලෙනතරු කාන්තා සමිතිය

 

WB/මා/කඹු/323බි/030

 

පි. කේ. ජයසිංහ,

බඳුවත්ත,

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර,

කඹුරුපිටිය.

ජි. ජි. ජයන්ති,

පරාක්‍රම,

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර,

කඹුරුපිටිය.

පුර්ණිමා කලුආරච්චි,

බඳුවත්ත,

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර,

කඹුරුපිටිය.

108

ඌරපොල නැගෙනහිර

     

වයි. එස්. චන්ද්‍රලතා,

අංක 38,

පැතුම් ගම,

කඹුරුපිටිය.

එච්. එස්. පි. චන්ද්‍රාණි මල්ලිකා,

දොලේහේන,

කඹුරුපිටිය.

කේ. එල්. ඩි. කාන්ති,

අංක 01,

කඩ කාමර,

ඌරපොල.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිති

109

වැඩිහිටි බල මණ්ඩලය

     

ගුණපාල පස්සපෙරුම,

ගලගම්මුල්ල වත්ත, පලොල්පිටිය,

තිහගොඩ.

දු. අංකය :-

071-8814274

එන්. කේ. ජි. විජේනායක,

ගේගාව,

බිබුලවෙල,

කරගොඩ උයන්ගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

041-2294379

එස්. ඩබ්. හේවාවිදාන,

“පිනිබිදු”,

මලාන,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

   041-2292465

110

ඊරියතොට වැඩිහිටි සුභසාධන සංවිධානය

ඊරියතොට,

කඹුරුපිටිය.

   

එච්. ටි. කේ. සෝමදාස,

පොල්ගහකොරටුව,

ඊරියතොට,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

             077-4625780

ඩබ්. කේ. කරුණාදාස,

“සාරංග”,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

             041-2292195

එස්. ජී. එල්. ගුණසේකර,

හේනේගෙදර,

පාත්‍රාමුල්ල,

කඹුරුපිටිය.

111

කරගොඩ උයන්ගොඩ (නැ) වැඩිහිටි සංවිධානය

ප්‍රසාධි,

දිද්දුගොඩ,

කරගෙඩෙ

උයන්ගොඩ

   

ඩි. කේ. දයානි,

නාරංගල්ගොඩ,

කරගොඩ උයන්ගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           041-3040763

ඩි. රාජපක්ෂ,

ප්‍රසාධි,

දිද්දුගොඩ,

කරගෙඩෙ උයන්ගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         071-3392963

එසු. ජි. එල්. සුමතිපාල,

අඟුරුමලේගොඩ,

කරගෙඩෙ උයන්ගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

112

ග්‍රාමීය වාසනා ජ්‍යෙෂ්ඨ වැඩිහිටි සංවිධානය

ඉහල විටියල බටහිර

   

සුමතිපාල වීරසේකර,

ප්‍රියදර්ශන,

ඇල්දෙනියවත්ත,

ඉහල විටියල බටහිර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

         071-1402426

ඥාණසේන වීරසේකර,

පොල්පැලකොරටුව,

ඉහල විටියල බටහිර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

072-3828979

072-3391408

වයි. කේ. එස්. ආර්. පත්ම යාපා,

තොටුපලවත්ත,

ඉහල විටියල බටහිර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-   071-5128443

113

ගෝදාව වැඩිහිටි සංවිධානය

ගෝදාව

   

ඒ. ටි. තිලකපාල,

දුමින්ද,

ගෝදාව,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           071-823892

ලයනල් කුමානායක,

කමලනි,

මිරිස්වත්ත කුට්ටිය,

ගෝදාව,

කඹුරුපිටිය.

        

එල්. එ්. ඒ. පේමදාස,

කද්දුව පාර,

ගෝදාව,

කඹුරුපිටිය.

114

මාපලාන මඟින් ඉහළ වැඩිහිටි සංවිධානය

මාපලාන මඟින් ඉහළ

   

ආර්. ජි. විමලාවති,

“රුවන් පැතුම්”,

මාපලාන,කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           041-2294264

ජී. ගුණවති,

අංක 10,

කාමරංකාව,මාපලාන,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :- 077-7645877

ජී. එම්. සිරිමාන්න,

105 ඒ,

ඕකුරුවාව කන්ද,

මාපලාන “ කඹුරුපිටිය

දු. අංකය 041-3444812

115

ශක්ති වැඩිහිටි සංවිධානය

තුඹේ

   

ලීලා ජයසිංහ,

ජයරුකි,

තුඹේ,

කඹුරුපිටිය.

එස්. සිරිවර්ධන,

නිල්මිණි,

තුඹේ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-2292729

එම්. එම්. ගුණසේන,

වාසනා,

තුඹේ,

කඹුරුපිටිය.

116

ඌරාපොල බටහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

ඌරාපොල බටහිර

   

ටි. ඇස්. පියසේන,

මහවත්ත,

ඌරාපොල,

තිහගොඩ.

දු. අංකය :-

         041-3818112

කේ. ටි. සිරිසේන,

පිටකොරටුව,

ඌරාපොල,

තිහ‍ෙ/ාඩ.

දු. අංකය :-

          041-3403261

එච්. ඩි. ගුණපාගල,

සම්පත,

ඌරාපොල,

තිහගොඩ.

දු. අංකය :-

           041-2294146

117

ඌරපොල නැගෙනහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

ඌරපොල නැගෙනහිර

   

එච්. පි. ගුණපාල,

රතුගෙවත්ත,

ඌරපොල නැගෙනහිර,

තිහගොඩ.

දු. අංකය :-

           077-7914666

එච්. පි. දයාවති,

දොලේ ගෙදර,

ඌරපොල නැගෙනහිර,

තිහගොඩ.

දු. අංකය :-

           041-3405395

එච්. පි. කරුණාවති,

වත්තල ගෙදර,

ඌරපොල නැගෙනහිර,

තිහගොඩ.

        

118

ඉහල විටියල උතුර වැඩිහිටි සංවිධානය

ඉහල විටියල උතුර

   

ධර්මසේන,

තල්ගහමුල්ල,

ඉහල විටියල,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

කේ. ජී. සෝමාවති,

ගල්කැටිය,ඉහල විටියල,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අං : 041-5786700

රණවීර පේමවති,

වැවේගෙදර,

ඉහල විටියල,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

119

මාපලාන මඟින් පහල වැඩිහිටි සංවිධානය

මාපලාන මඟින් පහල

   

ඇස්. ජයමිංහ,

වරාකැටියවත්ත,

මාපලාන,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           041-2292503

කේ. පි. කිරිතිනන්ද,

සිරිනි,

කැම්පස් ඉදිරිපිට,

මාපලාන,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           071-4075384

ඩබ්. විමලරත්න,

වැවේගෙදර,

මාපලාන,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           071-5282125

120

සමඟි වැඩිහිටි සංවිධනෙය

පිටකටුවන

   

එස්. පි. පේමවති,

උඩුමුල්ල,

පිටකටුවන,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-5618684

පි. එම්. කංකානම්ගේ,

අලුත් ගෙදර,

පිටකටුවන,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           071-2339072

සෝමා එගොඩවිතාරණ,

“දිපා”,

පිටකටුවන,

කඹුරුපිටය.

දු. අංකය :-

           041-3425652

121

මෛත්‍රී වැඩිහිටි සංවිධානය

සපුගොඩ

   

ආරියදාස වීරතුංග,

“අජන්තා”,

සපුගොඩ,

තඹුරුපිටිය.

කේ. ජී. ආරියවති,

මහඉඳුරුවවත්ත,

සපුගොඩ,

තඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-3426119

ඒ. ටි. දයාවති,

ගඟ ඉහළවත්ත,

සපුගොඩ,

තඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-2294785

122

ශක්ත වැඩිහිටි සංවිධානය

උල්ලල

   

එස්. ඩබ්. ජේන් නෝනා,

අමාය‍ා,අක්කර 50,

උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-4980735    

කේ. පි. තිලකාවති,

ඉඳුනිල්,අංක 01,

අක්කර 50,

උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         072-8185782

එම්. එච්. කේ. ටියුසිලි,

තිලක්,උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

        041-3003266

123

උදාර වැඩිහිටි සංවිධානය

පලොල්පිටිය

   

ගුණපාල පස්සපෙරුම,

“ජයන්ති”,

ගලගම්මුල්ලවත්ත,

පලොල්පිටිය,

තිහගොඩ.

දු. අංකය :-

         071-814274

එල්. ඒ. තිරණ,

බෙන්තිස්හේන, පලොල්පිටිය,

තිහගොඩ.

ලතා තිප්පොල ගමගේ,

“යුනිවර්ෂල්”,

පලොල්පිටිය,

තිහගොඩ.

124

ඉහල විටියල නැගෙනහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

ඉහල විටියල නැගෙනහිර

   

එම්. බි. සුමතිපාල,

මහ ගෙදර,

ඉහල විටියල නැගෙනහිර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

         041-3002787

ඇම්. පියසිලි,

මහහේන,

ඉහල විටියල නැගෙනහිර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

         041-3496561

එස්. වික්‍රමාරච්චි,

කොටගෙවත්ත,

ඉහල විටියල නැගෙනහිර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

         041-3681395

125

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර

   

ජේ. එන්. ගුණසේකර,

පැලවත්ත,

කඹුරුපිටිය.

එම්. කේ. ලිලාවති,

අඹගහ ගෙදර,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය : 041-3040616

බි. ජේ. වීරසිංහ,

බඳුවත්ත,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

        

126

ගතාර බටහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

ගතාර බටහිර

   

එස්. ඩබ්. ඇලිස්,

“කුසුම්විලා”,

ගතාර බටහිර,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         04-71-0101895

කේ. ජි. සෝමපාල,

“ජගත් නිවස”,

පාසල පාර,

ගතාර බටහිර,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-5716140

ජී. මැගිලින්,

සියඹලාගොඩගෙදරහේන,

ගතාර බටහිර,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           041-5688956

127

ගනේගම වැඩිහිටි සංවිධානය

ගනේගම

   

එස්. වි. පි. නන්දසේන,

පැලවත්ත,

ගනේගම,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           041-2292537

පි. ඩබ්. ජයසේකර,

විදානගමුගවත්ත,

ගනේගම,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         072-8385694

කේ. ජෘ. කරුණාවති,

“රසික”,

ගනේගම,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

        

128

ගතාර උතුර වැඩිහිටි සංවිධානය

ගතාර උතුර

   

ආර්. කේ. සිරිපාල,

සොමිපාය,

ගතාර උතුර,කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

       041-7921011

එච්. එච්. නිමල‍ාවති,

“මිහිර”,

ගතරෙ උතුර,කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

       071-6935228

පියසේන සිරිවර්ධන,

මහ ගෙදර,

ගතාර උතුර,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය 041-3419010

129

සමඟි වැඩිහිටි සංවිධානය

කරපුටුගල

   

එස්. ඒ. කුලතිලක,

“සතුට”,

සිරිධම්මරතන මාවත,

කරපුටුගල.

දු. අංකය :-

         072-4487047

ඩබ්. එච්. ලිලාවති,

උඩහගෙදර,

කරපුටුගල.

දු. අංකය :-

         072-8811678

         071-8506750

ඩබ්. කමලාවති,

කොඩිවත්ත,

කරපුටුගල.

දු. අංකය :-

         041-3405411

130

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 නැගෙනහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 නැගෙනහිර

   

ඩි. කේ. ආරියදාස,

තින්නකැටියවත්ත,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

         071-7971834

ඩබ්. ඇල්බට්,

305 බී,

යකඩගලහේන,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

         041-7910612

ජි. එස්. චන්ද්‍රසේන,

තින්නකැටිය,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-

         041-2294075

131

උල්ලල නැගෙනහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

උල්ලල නැගෙනහිර

   

ඥානා නන්දනි සෙනෙවිරත්න,

අංක 18,

ජනශක්තිගම,උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         071-5754783

ඩබ්. ඒ. එල්. නන්දාවති,

දෙනියෙ ගෙදර,

පැලවත්ත,

උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           041-5685914

සුමනාවති රුබසිංහ,

අංක 03,

ජනශක්තිගම,

උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         071-0902709

132

පුබුදු වැඩිහිටි සමිතිය

කරගොඩ

උයන්ගොඩ 1 බටහිර

   

ලිලසේන ගමපතිරණ

මැද්දෙගොඩ,

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 බටහිර.

පද්මිණි විදානපතිරණ,

පල්ලිය ගෙදර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 බටහිර.

දු. අංකය :- 077-0213693

ඉන්ද්‍රානි විදානපතිරණ,

පල්ලිය ගෙදර,

කරගොඩ උයන්ගොඩ

1 බටහිර.

133

උල්ලල මාස්මුල්ල වැඩිහිටි සමිතිය

උල්ලල මාස්මුල්ල

   

කේ. වි. කුමදෝරිස් ද සිල්වා,

“සාගර”,

ගල්පල,

උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-7921403

ජේ. පි. වීරබද්දන,

“මධු”,

අක්කර 14,

උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         071-2040638

කේ.කේ.පේමවති,

ගුණතිලක කඩේ බාරේ,

අක්කර 50,

උල්ලල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

           077-4490991

134

අකුරුගොඩ වැඩිහිටි සංවිධානය

අකුරුගොඩ

   

ඒ. ලිනපතිරණ,

“මල්වත්ත”,

පනංගල,

අකුරුගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-2292756

සෝමා පතිරණ,

අකුරුගොඩහේන,

පනංගල,

අකුරුගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

කේ. එම්. සෝමපාල,

රාජපක්ෂගෙවත්ත,

අකුරුගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

       041-2292918

135

කහගල වැඩිහිටි සමිතිය

කහගල

   

දයා සිරිබද්දන,

අංක 216 ඒ,

කහගල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය   041-4900465

කේ. පි. සුමනාවති,

අංක 200,

කහගල,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :- 041-7920557

යු. එම්. යසවති,

“සඳකැළුම්”,

පන්සරල්ගොඩැල්ල,

කහගල,කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය 077-1117903

136

අසරණ සරණ වැඩිහිටි සමිතිය

කහගල දකුණ

   

කේ. එම්.රත්නසිරි,

අංක 19,

ජනාවාසය,

කහගල දකුණ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         071-1779580

අනුරජයවර්ධන,

අංක 31,

තැඹිලි කන්ද,

කහගල දකුණ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         071-6469722

කේ. ජේ. එම්. නයනා ප්‍රියදර්ශනි,

ජනාවාසය,

කහගල දකුණ,

කඹුරුපිටිය.

        

137

කඹුරුපිටිය ග්‍රාමීය වැඩිහිටි සංවිධානය

කඹුරුපිටිය

   

ප්‍රේමදාස කොස්කුඹුර,

”සමින්ද”,

අඹේකෝන්ගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         071-8264213

ඩබ්. ඒ. දයාවති,

අංක 06,

මානෙල්ගම,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

       041-4903696

එන්. ලියනපතිරණ,

රතුගහවත්ත,

අඹේකෝන්ගොඩ,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

         041-2294163

138

ම්තුරු වැඩිහිටි සංවිධනෙය

කරපුටුගල උතුර

   

ඒ. පි. සමරපාල මෙත්සිරි,

“දිවයින සෙවන”,

කරපුටුගල.

දු. අංකය :-

         041-3441621

ඩබ්. එම්. පියසේන,

“ලිය සෙවන”,

කරපුටුගල.

දු. අංකය :-

         041-0407597

ආර්. කුසුමාවති,

දුරගෙවත්ත,

කරපුටුගල.

        

139

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11

බටහිර වැඩිහිටි සංවිධානය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11

බටහිර

   

අංක 286,

වෙද නිවස,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. අංකය :-071-4469457

පි. මැණික්ගොඩ,

රණසිංහවත්ත,

කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. :-041-3410193

එම්. එල්. හැරියට්,

ඩිස්පැන්සරිය ගෙදර,

කද්දුව,කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දු. :-0415682667

140

එකමුතු වැඩිහිටි සංවිධානය

නාරන්දෙනිය බටහිර

   

චන්ද්‍රා වෙල්ලප්පිලි,

යසදෙනිය,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

       0412292484

එස්. ඒ. පතිරණ,

“එරන්දි”,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

දු. අංකය :-

041-22928007

එම්. හෙට්ටිආරච්චි,

“බඳුවත්ත”,

නාරන්දෙනිය,

කඹුරුපිටිය.

දු. :-0412292094

ගොවි සමිති

141

නව ගොවි සංවිධානය

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර

DAD/8/12/10

 

ඇග්නස් රාජපක්ෂ මිය, සර්වෝදය, නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර, කඹුරුපිටිය.

ඒ. එච්. ඒ. විජේසිංහ, පැලකොරටුව, නාරන්දෙනිය, තු‍ෙඕ.

සුනිල් අබේගු

නවර්ධන මයා, පොල්කනත්ත, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

142

එකමුතු ගොවි සංවිධානය

තු‍ෙඕ

DAD/8/12/34

 

සුනිල් ගීගනගේ, සුනිමල්, තු‍ෙඕ, කඹුරුපිටිය.

එම්. එච්. ගුණසේන මයා, , තු‍ෙඕ, කඹූරුපිටිය.

කේ. ඩි. සිරිසේන මයා, එගොඩවත්ත, 10 කණුව, තු‍ෙඕ.

143

අකුරුගොඩ ගොවි සංවිධානය

අකුරුගොඩ

DAD/8/12/29

 

ඩබ්. ජේ. වීරසිංහ මිය, අජිත් ගෙදර, අකුරුගොඩ.

පි. එස්. සමරසිංහ මයා, පාසල අසල, අකුරුගොඩ.

විජේවංශ මහානාම මයා, රුප්පෙගෙදර, අකුරුගොඩ.

144

කහගල ගොවි සංවිධානය

කහගල

DAD/8/12/01

 

කේ. එන්. නන්දදාස මයා, රසික, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

එම්. පත්මසේන මයා, අංක 107, කහගල.

කේ. සුසන් මයා, අංක 25,

පොල්හේන.

145

ලේනබටුව ගොවි සංවිධානය

ලේනබටුව

DAD/8/12/12

 

කේ. ජී. සුමතිපාල මයා, ගොන්නගස්වත්ත, ලේනබටුව.

ජී. ඒ. ඉන්දුමති මිය, පද්මානි, ලේනබටුව.

එස්. අයි. කුෂාන්ත මයා, ඉඹුල්ගස්වත්ත, ලේනබටුව.

146

නව ගොවි සංවිධානය

මාපලාන මඟින් පහල

DAD/8/12/15

 

එච්. පියසේන මයා, මීගහහේනවත්ත, මාපලාන.

පුෂ්පා ලිලංගනි මිය, දෙල්ගහඕකන්ද, මාපලාන.

කේ. පි. කිර්තිනන්ද,

“සිරිනි”, විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට, මාපලාන.

147

සුබෝධා ගොවි සංවිධානය

ඉහල විටියල දකුණ

DAD/8/12/33

 

එච්. බි. කරුණාරත්න මයා, දොල ඉහල, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

කුමුදුනි ද සිල්වා මිය, රුහුණු ගෙදර, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඒ. මාසකොරාල මයා, තිලිණ, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

148

වනව ගොවි සංවිධානය

පලොල්පිටිය

DAD/8/12/18

 

එම්. විජේරත්න මයා, මුදලි නිවස, පලොල්පිටිය.

නරසිංහ දික්හේනවත්ත, පලොල්පිටිය.

ඒ. ඩබ්. ධර්මසේන මයා, ගොඩවත්ත, පලොල්පිටිය.

149

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 නැගෙනහිර ගොවි සංවිධානය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 නැගෙනහිර

DAD/8/12/17

 

ජේ. ඩබ්. ගුණපාල මයා, බැද්දෙනිය, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ජී. චන්ද්‍රසේන මයා, පුංචි කොරටුව, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ජී. පි. ගූණපාල මයා, සමන්, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

150

නව ගොවි සංවිධානය

ඌරාපොල බටහිර

DAD/8/12/32

 

ධර්මරත්න බුදුසිංහ මයා, රත්නගිරි, ඌරාපොල.

සරත් රාජපක්ෂ මිය, මහවත්ත, ඌරාපොල.

එච්. පි. ධර්මදාස මයා, වලව්වත්ත, ඌරාපොල.

151

සේසත ගොවි සංවිධානය

ඌරාපොල නැගෙනහිර

DAD/8/12/13

 

එච්. එම්. සුනිල් දිසානායක මයා, මැදකැල්ල, ඌරාපොල නැගෙනහිර.

එච්. පි. ජස්ටින් මයා, මීගහහේන, ඌරාපොල නැගෙනහිර.

අයි. පි. මාලා මිය, කුරුදුගස් මුල්ල, ඌරාපොල නැගෙනහිර.

152

බිබුලවෙල ගොවි සංවිධානය

බිබුලවෙල

DAD/8/12/08

 

ඒ. ජී. ඩයස් මයා, කොටිගලහේන, බිබුලවෙල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඩි. ජී. අජන්ත මයා, , බිබුලවෙල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එන්. බි. ජේ. ඩබ්. ගුණවර්ධන මයා, පියසෙවන, , බිබුලවෙල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

153

එකමුතු ගොවි සංවිධානය

ඊරියතොට

DAD/8/12/31

 

එස්. පියදාස මයා, ප්‍රියංගිකා, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

ජී. පියසේන මයා, පියසෙවන, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

එස්. සුමතිපාල මයා, උළුපට්ටලේගෙදර, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

154

නාරන්දෙනිය ගොවි සංවිධානය

නාරන්දෙනිය බටහිර

DAD/8/12/38

 

ඩි. එස්. ගුණසේකර මයා, සංඛ, වත්තේගෙදර, නාරන්දෙනිය බටහිර.

පි. එච්. බණ්ඩාර මයා, ‍බෝගොඩහැල්ල, නාරන්දෙනිය බටහිර.

දයානන්ද රණසිංහ මයා, සිංහ, මලාන, කඹුරුපිටිය.

155

කහගල ගොවි සංවිධානය

කහගල දකුණ

DAD/8/12/32

 

එච්. ඒ. ඇඩ්වින් මයා, කොස්පැලවත්ත, කහගල.

ජී. සරත් මයා, ආශීංසා, කහගල.

ඒ. එම්. කේ. සිරිසේන මයා, ගල්කැට්ය, කහගල, කඹූරුපිටිය.

156

නව ගොවි සංවිධානය

කඹුරුපිටිය

DAD/8/12/07

 

චන්ද්‍රසිරි වටගෙදර මයා, මාතර පාර, කඹූරුපිටිය.

එච්. ඩි. උපාලි මයා, දෙහිගස්ගොඩ, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

එල්. කේ. ඒ. පේමදාස මයා, චන්දිමා, කද්දුව පාර, පිටකටුවන, කඹූරුපිටිය.

157

ගතාර ගොවි සංවිධනනය

ගතාර නැගෙනහිර

DAD/8/12/03

 

ඩි. පි. එල්. චන්දන මයා, එගොඩවත්ත, ගතාර නැගෙනහිර.

ඩබ්. දයාපාල මයා, වැලිහේගොඩ, ගතාර නැගෙනහිර.

තිලකපාල කණ්ඩම්බි මයා, තිලක් සෙවන, බැද්දවත්ත, ගතාර නැගෙනහිර.

158

සමඟි ගොවි සංවිධානය

උල්ලල නැගෙනහිර

DAD/8/12/22

 

ජී. ඒ. නන්දසිරි මයා, ස්වර්ණා, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

කේ. පි. පියදාස මයා, මාපලාන හේන, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

සමරසිංහ හේවාවිදාන මයා, පත්මිණි, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

159

උල්ලල ගොවි සංවිධානය

උල්ලල බටහිර

DAD/8/12/39

 

ඩි. පුණ්‍යසිරි මයා, පන්සල මාවත, ලිග්ගමුල්ල.

පි. එම්. ආරියසේන මයා, අනෝජා, ලිග්ගමුල්ල, කඹූරුපිටිය.

සෝමරත්න සිරිමාන්න මයා, අර‍ෙඕහේන කඩේ, ලිග්ගමුල්ල.

160

එක්සත් ගොවි සංවිධානය

මගමුරේ

DAD/8/12/37

 

ඩයස් සියාසිංහ මයා, සිංහගිරි,

කඹුරුපිටිය.

ෂර්ලි සියාසිංහ මයා, සිංහගිරි, කඹුරුපිටිය.

එස්. රණසිංහ මයා, මලාන, කඹුරෙුපිටිය.

161

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 බටහිර ගොවි සංවිධානය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 බටහිර

DAD/8/12/02

 

ජයන්ත සමරවික්‍රම මයා, සාමන්දගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ාර්. ජී. පියදාස මයා, අමුණකොනවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එස්. ජී. එල්. සුමතිපාල මයා, අඟුරුමැලේගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

162

එකමුතු ගොවි සංවිධධෘනය

ගෝදාව

DAD/8/12/16

 

වෙදගේ පියදාස මයා, අලුත්වත්ත, ගෝදාව.

ජේ. ජී. සුනන්දා මිය, ලක්මාල්, යකැදුරු ගෙදර, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

පි. ඒ. සෝමදාස මයා, ගඟ ඉහළ වත්ත, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

163

උල්ලල ගොවි සංවිධානය

උල්ලල මාස්මුල්ල

DAD/8/12/25

 

සෝමා ගමගේ මිය, පැඟිරි මඩුව ගෙදර, මාස්මුල්ල.

එන්. ඩබ්. එඩ්වින් මයා, වාව්වහේන, අක්කර 50, උල්ලල.

කැළුම් ඒකනායක මයා, සිරි කැළුම්, මාස්මුල්ල.

164

විමුක්ති ගොවි සංවිධානය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 බටහිර

DAD/8/12/09

 

කේ. ඩි. අමරසේන මයා, කිරණ, ගනේගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඊ. ජී. උපුල් ප්‍රියන්ත මයා, රජගල්ගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

බි. ඒකනායක මයා, මඅද්දගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

165

සපුගොඩ ගොවි සංවිධානය

සපුගොඩ

DAD/8/12/07

 

සැන්ටිස් ලියනාරච්චි මයා, පරණ වලව්ව, සපුගොඩ.

එස්. ගුරුසිංහ මයා, කේසලා, සපුගොඩ.

එච්. කේ. බන්දුපාල මයා, බටඅතදෙණිය, සපුගොඩ.

166

සේසත ගොවි සංවිධානය

පිටකටුවන

DAD/8/12/20

 

පි. මිගහවත්ත මයා, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

එච්. ඩි. උපාලි මයා, දෙහිගස්ගොඩ, පිටකටුවන.

කසුන් විරබද්දන මයා, දෙහිගස්ගොඩ, පිටකටුවන, කඹූරුපිටිය.

167

බැරගම්මුල්ල ගොවි සංවිධානය

බැරගම්මුල්ල

DAD/8/12/05

 

කේ. එස්. එච්. කොඩිතුවක්කු මයා, කනත්තවත්ත, බැරගම්මුල්ල, කඹූරුපිටිය.

එම්. ජේ. දිසානායක මයා, සිගිරි, හේනේගෙදර, බැරගම්මුල්ල.

යු. ජේ. ඉන්ද්‍රානි මිය, කොරටුවෙගෙදර,
බැරගම්මුල්ල.

168

පිටමුල්ල නව ගොවි සංවිධානය

ඉහල විටියල නැගෙනහිර

DAD/8/12/24

 

ඊ. හේමලතා මිය, කජ්ජුදොලගෙදර, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

සුමතිපාල මයා, මහගෙදර, ඉහල විටියල.

එච්. ඩබ්. රංජනි මිය, යහලගොඩ, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

169

පිටමුල්ල නව ගොවි සංවිධානය

ඉහල විටියල නැගෙනහිර

DAD/8/12/24

 

කේ. කේ. සමින්ද මයා, කොඩිතුවක්කු නිවස, පිටමුල්ල, මාපලාන,

ඉන්ද්‍රානි ලියනාරච්චි මිය, පිටමුල්ලවත්ත, පිටමුල්ල, මාපලාන.

ඩබ්. ඒ. ජයවර්ධන මයා, ගලඇන්ද, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

170

ඉහල විටියල උතුර ගොවි සංවිධානය

ඉහල විටියල උතුර

DAD/8/12/11

 

ඩබ්. කේ. පුණ්‍යදාස මයා, හෙම්බකනත්ත, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඩබ්. කේ. වන්නිආරච්චි මයා, සම්පත්, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඩබ්. පියදාස මයා, පරදුව ගෙදර, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

171

ගතාර උතුර ගොවි සංවිධානය

ගතාර උතුර

DAD/8/12/26

 

එච්. කේ. එම්. ඒ. චාලි මයා, නිරමිපලේ ගෙදර, ගතාර උතුර.

මංගලිකා ලියනගේ මයා, පන්සල ගෙදර, ගතාර උතුර.

 

172

ගනේගම ගොවි සංවිධානය

ගනේගම

DAD/8/12/09

 

එස්. සුමතිපාල මයා, ගල්කැටියගොඩ, නාරන්දෙනිය, කඹූරුපිටිය.

ඒ. අබේසේකර මයා, පොල්ගස්වත්ත, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටයි.

ඩි. ජී. විදානගම මයා, හාල්පොතේවත්ත, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

173

නව ගොවි සංවිධානය

සීවැල්ගම

DAD/8/12/33

 

කේ. ජී. පියසේන මයා, මිරිස්වත්තෙගෙදර, කඹුරුපිටිය.

එච්. ඩබ්. ඩෙවිඩි මයා, වෙලඅද්දරගෙදර, සිවැල්ගම.

එස්. එච්. පියදාස මයා, තුම්පාල්ලෙගොඩ, සිවැල්ගම.

174

මලාන නව ගොවි සංවිධානය

මලාන

DAD/8/12/21

 

සිරිසේන සිරිබද්දන මයා, මලාන, කඹුරුපිටිය.

චන්ද්‍රසිරි සිරිබද්දන මයා, මලාන, කඹුරුපිටිය.

රසික දික්මාදුගොඩ මයා, මලාන, කඹූරුපිටිය.

175

නව ගොවි සංවිධානය

මාපලාන මඟින් ඉහල

DAD/8/12/35

 

විනුටන් සිල්වා මයා, කාමරංකාව, මාපලාන, කඹූරුපිටිය.

කපිල දිල්ලිමුණි මයා, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

එස්. එස්. සුදුසිංහ මයා, කොට්ටගහවත්ත, මාපලාන, කඹූරුපිටිය.

176

සමඟි ගොවි සංවිධානය

ගතාර බටහිර

DAD/8/12/14

 

එච්. ටි. විජේරත්න මයා, තුරු සෙවන, ගතාර බටහිර.

කේ. ජී. පියදාස මයා, ගොරකමෝදරහේන, ගතාර බටහිර.

එච්. පි. විමලාවති මිය, සර්වෝදය කාර්යාලය, ගතාර බටහිර.

ස්වෙච්ඡා සංවිධාන

177

තුරු සෙවන පරිසර සංසදය

කඹුරුපිටිය

කඹු/සං/2/ස්වෙච.සං2005/01

2005.06.24

       

178

කඹුරුපිටිය ජනශක්ති සුබසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

කඹුරුපිටිය

කඹු/සං/2/ස්වෙච්.සම්/2006/02

2006.02.03

       

179

අකුරුගොඩ අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

අකුරුගොඩ

කඹු/සං/1/2008/7

2008.12.11

 

පද්මසිරි සුරියආරච්චි මයා, “ප්‍රබෝධනී”, අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

වික්‍රමගේ නන්දාවති මිය, අංක 53 බාරේ, අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

කේ. ලියනපතිරණ මයා, ලියනපතිරණ ස්ටෝර්ස්, අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

180

කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සුභ ස‍ාධක සමිතිය

කඹුරුපිටිය

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2014/03

10086016-901-1

රෝහණ ජයසිංහ මයා, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කඹුරුපිටිය.

එම්. එන්. ටි. නිලංගනී මෙනවිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කඹුරුපිටිය

එච්. හෙට්ටිආරච්චි මයා, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කඹුරුපිටිය

181

ශ්‍රී සංඝමිත්තා කුලඟන සමිතිය

ගෝදාව

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2014/02

1-0086-02-0137-5

ධර්මරත්න මිය, දුම්න්ද, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

පියසිලි මාදුගොඩ මිය, කිත්සිරි, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

හේවා කොඩිතුවක්කු මයා, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

182

එකමුතු සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

පිටකටුවන

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/07

 

ඊ. ඩි. ශාන්ත මයා, පුසුසගහහේන, පිටකටුවන, කඹූරුපිටිය.

ඩිලානි කොඩිකාර මිය, කමත ගෙදර, සිවැල්ගම්, කඹූරුපිටිය.

කේ. ඒ. යසපාල මයා, ගයානි, පුස්සගහහේන, කඹුරුපිටිය.

183

එකමුතු සුභසාධක සමිතිය

කහගල දකුණ

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/05

1-0086-02-0124-3

එල්. පි. නිරෝෂා චන්ද්‍රකාන්ති මිය, අංක 05, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

මනෝජා රණසිංහ මිය, අංක 03, කහගල දකුණ, කඹූරුපිටිය.

ඒ. එම්. කේ. ශ්‍රීයාණි මිය, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

184

සුවසෙත සුභසාධක සංගමය

කහගල

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2009/05

8272825

කේ. ජී.උදිත ශ්‍රීමාල් මිය, සොමිකැළුම්, කහගල, කඹුරුපිටිය.

එස්. බි. සුදුසිංහ මයා, පාසල අසල, කහගල, කඹුරුපිටිය.

පේමවංශ වර්ණකුල මයා, පියසෙවන, කහගල, කඹුරුපිටිය.

185

වින්දන පදනම

මඟමුරේ

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2009/03

0270802494

වින්දන නිශාන්ත හපුතන්ත්‍රීගේ මයා, අංක 21/15,ශ්‍රී සෝරත මාවත, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

රංජිත් මුණසදිංහ මයා, දෙයියන්දර ගෙදර, දෙයියන්දර.

ශ්‍යාමා හපුතන්ත්‍රීගේ මිය, අංක 21/15,ශ්‍රී සෝරත මාවත, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ

186

විකසිත සහෘදයෝ

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත බටහිර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2012/02

71503583

සුමනදාස බැඹරැන්ද මයා, තැපැල් කාර්යාලය, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එච්. එල්.කමල් ආර්. අභයවර්ධන මයා, ප්‍රභාරවි, කරගොඩ උයන්‍ගොඩ.

සුමනසිරි බැඹරැන්ද මයා, සුමන හ්‍රී, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

187

යුධ හමුදා විශ්‍රාමික සංසදය

ඉහල විටියල උතුර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2012/01

7166989

ඒ. එම්. ඩබ්. ගුණවර්ධන මයා, සදමිණි, අකුරුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

කේ. ජී. සුනිල් මයා, පොල්හේන, මැදගොඩ, කඹුරුපිටිය.

එස්. ඩි. සරත් මයා, සේනානි, ලින්වලගාව, දොඩමංවිල, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

188

සමඟි සුහද සේවා සුභසාධක සමිතිය

කහගල දකුණ

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/01

4521292

වයි. එම්. ඥාණලතා මිය, අංක 50, කහගල දකුණ, ජනාවාසය, කඹුරුපිටිය.

ජේ. වි. සුමනාවති මිය, අංක 24, කහගල දකුණ, ජනාවාසය, කඹුරුපිටිය.

එච්. ඒ. නලින් රවින්ද්‍ර මයා, අංක 16, කහගල දකුණ, ජනාවාසය, කඹුරුපිටිය.

189

අරුණෝදා සමාජ සංවර්ධන පදනම

ඉහල විටියල බටහිර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2008/01

032-2-001-5-6914361

ශාස්ත්‍රවේදි අතුරලියේ ඉන්ද්‍රජෝති හිමි, අරඹේගොඩ, පබ්බතාරාමය, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එච්. එම්. ඒ. ජයසේන මයා, ඉහළවත්ත, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ

එච්. බි. කරුණාසිරි මයා, වාසනා, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ

190

කලණ සංවර්ධන පදනම

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 අත නැගෙනහිර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2009/01

 

ආර්. ඩි. හේවාපතිරණ මයා, ගනේගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

එම්. ඒ. සෝමපාල මයා, ගනේගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ

ජී. එල්. සිරිසේන මයා, ගනේගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

191

ශ්‍රී ලංකා ජීවන කුසලතා සංවර්ධන පදනම

මගමුරේ

KMB/SSD/SCS/SSNGO/2011/07

72428297

තිලකවංශ විජේසිංහ මයා, සුධරුමා, දොඩමංවිල, කඹුරුපිටිය.

ජී. ජී. දුනිෂා සදමාලි මෙනවිය, හේනෙගෙදර කොරටුව, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

පි. ජී. නන්දසිරි මයා, ස්වර්ණ, හේනෙගෙදර, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

192

නිපුණතා සංවර්ධන පදනම

සිවැල්ගම

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා සමිති/2011/02

133-2-001-0-0049947

යු. බි. විරාජ් ජානක මයා, කිතුල්ගහකොරටුව, පාත්‍රාමුල්ල, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය.

ජී. ජී. නන්දසිරි මයා, “සරණ”, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

එස්. කේ.රණවිර මයා, දංහේන, දොඩමංවිල, මිරිස්වත්ත, කඹුරුපිටිය.

193

සංහිද මිතුරු සංසදය

ලේනබටුව

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා සමිති/2013/13

75272001

සම්පත් වික්‍රමසිංහ මයා, මිදිගහගොඩ, ලේනබටුව.

වයි. ජී. චාන්දනි මල්කාන්ති මිය, බණ්ඩරහේන.

එස්. ජී. ගුණදාස මයා, ශ්‍රීයාවාස, ලේනබටුව.

194

සුහද සුභසාධක සමිතිය

තු‍ෙඕ

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා සමිති/2011/04

ස/නො/114

සසරත් අබේගුණවර්ධන මයා, දිවෙල්වත්ත, තු‍ෙඕ, කඹූරුපිටිය.

එස්. එම්. පි. තිලක් මයා, යසිරු, තු‍ෙඕ, කඹුරුපිටිය.

වි. ජී. සුමනදාස මයා, දෙව්මිණි, ගමගෙවත්ත, තු‍ෙඕ,කඹුරුපිටිය.

195

ඉසිවර ප්‍රජා මුල සංවිධානය

කහගල

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2009/06

 

කේ. පි.ජයත්ස්ස මයා, ශ්‍රීෂාන්, පන්සලේගොඩැල්ල, කහගල.

ශමිලා ජීවනී ගුණරත්න මෙය, චන්දන, පන්සලේ ගොඩැල්ල, කහගල.

එම්. ජී. ශ්‍රීයාණි මංගලිකා මිය, ශ්‍රීමිලි, බීරදෙනිය, කහගල.

196

ගැමි සුවද මිතුරු හවුල

ගෝදාව

කඹු/ආ/10/ස්වෙච්ඡා/සං/2009/08

9534068

කේ. ජී. සෝමසිරි මයා, සමීර, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

ඒ. ටි. තිලකපාල මයා, දුමින්ද, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

ඩබ්. ඒ. අතුල මයා, දිවෙල්වත්ත, ගෝදාව, කඹූරුපිටිය.

197

ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව

ලේනබටුව

KMB/SSD/SCS/SSNGO/01/02

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

චමින්ද ජයසේකර මයා, අංක 185 සි, නාරන්දෙනිය (නැ), කඹුරුපිටිය.

මහින්ද මොහොට්ටි මයා, චින්තාමනි, නාරන්දෙනිය (නැ), කඹුරුපිටිය.

උපුල් සමීර ලොකුගමගේ මයා, යොන්දෙනිගහහේන, මලාන, කඹුරුපිටිය.

198

උල්ලල නැගෙනහිර සුභසාධක සංගමය

උල්ලල නැගෙනහිර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/09

1-0089-02-02193

ජේ. ඒ. ආරියදාස මයා, එගොඩහගෙදර, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

එම්. ඩි. ලක්ෂ්මන් විජිත කුමාර මයා, සදමාලි, ධම්මසිද්ධි මාවත, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

පි. අබේසිරිවර්ධන මයා, නිමල්සිරිවත්ත, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

199

කඹුරුපිටිය විශ්‍රාමිකයන්ගේ සුභසාධක සමිතිය

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 (නැ)

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/02

 

ගුණපාල විජේසිංහදෙද්දුවගේ, තින්නකැටියවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

දෙනියවත්ත කංකානම්ගේ ආරියදාස මයා, නිසංසල, තින්නකැටියවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ධර්මසේන වික්‍රමසිංහ මයා, බෝගහවත්ත, මලාන, කඹුරුපිටිය.

200

සමඟි මිතුරු සංවිධානය

ලේනබටුව

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2011/01

සා සො 71

කේ. ජී. තුෂාර ප්‍රසාද් මයා, තමරා, ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය.

පි. ඒ. ඉන්දුමති මිය, පත්මානි, ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය.

කේ. පි. දුමින්ද ප්‍රසන්න මයා, ඇසුර, ලේනබටුව, කඹුරුපිටිය.

201

සුසිත හවුල

සිවැල්ගම

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2010/03

0061

වයි. ඒ. සුමතිපාල මයා, මිරිස්වත්ත ගෙදර, මිරිස්වත්ත, කඹුරුපිටිය.

එස්. එච්. සිරිල් මයා, තරිඳු, මිරිස්වත්ත, කඹුරුපිටිය.

එච්. බි. පියදාස මයා, මිරිස්වත්ත ගෙදර, මිරිස්වත්ත, කඹුරුපිටිය.

202

අප මිතුරෝ මිතුරු හවුල

ඊරියතොට

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2014/04

7580210

ජේ. එම්. අයි. සේනක කුමාර මයා, ඉෂන් නිවස, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

ජී. ශ්‍රීමාල් සුගත්චන්ද්‍ර මයා, විකුම් නිවස, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

ඩබ්. දිනේෂ් පුෂ්ප කුමාර මයා, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

203

සඳකිරණ මිතුරු සමාජය

ගතාර බටහිර

කඹු/සං/01/ස්වෙච්ඡා/සං/2008/06

 

එල්. ඩබ්. එල්. ගාමිණි මයා, කජ්ජුගහවත්ත, ගතාර බටහිර.

එම්. එච්. සුමනරත්න මයා, ජාතික සෙවන, ගතාර.

බි. ජී. ලලිත් කුමාර මයා, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

204

තුඹේ මලාන මිතුරු හවුල

මලාන

කඹු/සං/01/ස්වෙච්ඡා/සං/2008/05

 

දිනේෂ් ලොකුගමගේ මයා, මහගෙදර, බොරළුකැටිය, කඹුරුපිටිය.

ශාන්ත අබේගුණවර්ධන මයා, අංක 105, තු‍ෙඕ, කඹුරුපිටිය.

එච්. ජේ. අනුර රංජිත් මයා, අනුප්‍රිය, බොරළුකැටිය, කඹුරුපිටිය.

205

තු‍ෙඕ කරපුටුගල කුරුදු සංවර්ධන සුභසාධක සමිතිය

ඊරියතොට

කඹු/ආ10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2009/10

 

කේ. පි. පද්මසිරි මයා, බදුවත්ත, කරපුටුගල.

කේ. ජී. ගයනා නන්දනි මිය, නවෝදය, තුඹේ, කරපුටුගල.

මල්කාන්ති පතිරණ, සුරම්‍ය, තු‍ෙඕ, කරපුටුගල.

206

උල්ලල කලණ මිතුරෝ ස්වෙච්ඡා සංවිධානය

උල්ලල නැගෙනහිර

කඹු/සං/01/ස්වෙච්ඡා/සං/2007/03

1-0086-01-71956

පාලිත විරසිංහ මයා, බෝගහවත්ත, උල්ලල.

එම්. එච්. කේ. රැවන්, රුවන්පාය, උල්ලල.

ඩබ්. කේ. ආරියසිරි මයා, අතුරලියහේන, උල්ලල.

207

එකමුතු මිතුරු හවුල

කඹුරුපිටිය

කඹු/ආ/10/ස්වෙච්ඡා/සං/2009/07

133-2-001-5-0044985

එස්. එච්. වනිගසිංහ මයා, වන්නිආරච්චිගෙවත්ත, කඹුරුපිටිය.

එස්. කේ. ජිනදාස මයා, පලාවිල, කඹූරුපිටිය.

වි. ජී. පියතිලක මයා, වි. ජී. ප්‍රොඩියුස්, මාකට්, කඹුරුපිටිය.

208

පලොල්පිටිය ජනතා සංවර්ධන පදනම

පලොල්පිටිය

කඹු/සං/2/ස්වෙච්ඡා/සං/2006/11

4660038

නලින් නරසිංහ මයා, බෙන්තිස්හේන, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

පි. චන්ද්‍රා මිය, බෙන්තිස්හේන, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

ප්‍රියංකා ලියනරත්න මිය, බෙන්තිස්හේන, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

209

කහගල දකුණ ඌරාපොල නැගෙනහිර බට කාර්මිකයන්ගේ තුරුලතා ස්වෙච්ඡා සංවිධානය

කහගල දකුණ

කඹු/සං/2/ස්වෙච්ඡා/සං/2006/05

21233

එච්. පි. ගුණපාල මයා, පැතුම්ගම, ඌරාපොල, තිහගොඩ.

ඇල්. පි. විල්මට් මයා, අංක 16, තැඔිලි කන්ද, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

ඇස්. පි. මුණිදාස මයයා, අංක 45, ජනාවාසය, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය.

210

සමාධි ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම

පලොල්පිටිය

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/15

73426670

අනුර රුවන්පතිරණ මයා, සදරුවන්, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

මාලනි සුනිතා නරසිංහ මිය, අංක 42, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

ශ්‍යාමවති පකස්සපෙරුම මිය, අංක 11, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

211

කැකුලමහේන ප්‍රජා ජල මුල සංවිධානය

ගෝදාව

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/11

133-2-001-8-0058056

කන්චනා ගමගේ මිය, වාසනා නිවස, පෝහමුල්ල, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

එච්. බි. චන්ද්‍ර මිය, වාසනා නිවස, පෝහමුල්ල, ගෝදාව, කඹුරුපිටිය.

එච්. බි. පත්මකාන්ති මිය, ලහිරු නිවස, කැකුලමහේන, ගෝදාව, කඹූරුපිටිය.

212

ඉහල විටියල කලණ මිතුරු හවුල

ඉහල විටියල උතුර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/1‍0

8104009012

ඩබ්. ඩබ්. මහින්ද මයා, රණගෙදර, ඉහල විටියල.

පි. ජී. සුගතපාල මයා, බැඔි ගෙදර කඩේ, ඉහල විටියල.

පි. ජී. ආනන්ද මයා, පොල්ගස්දෙකවත්ත, ඉහල විටියල.

213

සමඟි මිතුරු සංසදය

ඌරාපොල නැගෙනහිර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/14

5273

එච්. එච්. පි. සුනිල් දිසානායක මයා, ඌරපොල, තිහගොඩ.

එච්. පි. ජස්ටින් මයා, මීගහහේන, ඌරාපොල, තිහගොඩ.

එච්. පි. ජයන්ත මයා, බෙන්තිස්හේන, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

214

කඹුරුපිටිය මුලික රෝහලේ සුභසාධක සමිතිය

කඹුරුපිටිය

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/08

1-0086-01-9098-5

වෛද්‍ය ජේ. පි.රණසිංහ මයා, මුලික රෝහල, කඹූරුපිටිය.

එස්. කේ. අතපත්තු මයා, මුලික රෝහල, කඹූරුපිටිය.

වි. ජී. පි. කුමාර මයා, මුලික රෝහල, කඹූරුපිටිය.

215

ශක්ති සුභසාධක සමිතිය

මාපලාන මඟින් පහල

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/06

227-23-00003

යු. එම්. සේන‍ොධීර මයා, සුරනි, මාපලා, කඹූරුපිටිය

එච්. පි. ආර්. වික්‍රමරත්න මයා, 14, කාමරංකාව, මාපලාන

ඩබ්. විජේසේන මයා, කාමරංකාව, මාපලාන

216

සමඟි සුබසාධක සංගමය හා මිතුරු හවුල

කරගොඩ උයන්ගොඩ 1 අත බටහිර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2013/12

7019

එල්. එස්. රණතුංග මයා, හත්තෙටුවගෙදර, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ආර්. කේ. අජිත් කුමාර මයා, පන්සලේ ගෙදර, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ඒ. ජී. නන්දතිස්ස මයා, පුස්සමුල්ල, කරගොඩ උයන්‍ගොඩ.

217

සවිය සුභසාධක පදනම

ඉහල විටියල උතුර

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2014/01

113

ජානක නාවින්නමයා

ඩි. කේ. සෝමසිරි මයා

ජීණාවංශ වණිගසේකර මයා

218

සපුගොඩ ශක්ති මිතුරු හවුල

සපුගොඩ

කඹු/ආ/10/08/ස්වෙච්ඡා/සං/2014/09

1-0086-01-9787-4

ජේ. ගුණරත්න මයා, සපුගොඩ, කඹූරුපිටිය.

එම්. ඩබ්. සි. මොහොට්ටි මයා, සපුගොඩ, කඹූරුපිටිය

එන්. එම්. තිලක් මයා, සපුගොඩ, කඹුරුපිටිය.

219

කඹුරුපිටිය ජන ශක්ති සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය

කඹුරුපිටිය

කඹු/සං/01/ස්වෙච්ඡා/සං/2006/02

1-031033-1

ඩි. විමලසේන මයා, වෙද නිවස, පන්විල, කඹුරුපිටිය.

වි. රාර්, ලක්මාලි මිය, සෝමසිරි නිවස, පන්විල, කඹුරුපිටිය.

එම්. ඒ. විජේතුංග මයා, මැණික්, පන්විල, කඹූරුපිටිය.

220

සමාන මිතුරු සංසදය

කඹුරුපිටිය

කඹු/සං/02/ස්වෙච්ඡා/සං/2006/01

8070004443

එස්. අයි. සනත් මයා, කඹූරුපිටිය

ජානක හේවගේ මයා

හසිත ධර්මප්‍රිය මයා

221

ප්‍රගති මිත්‍රත්ව සංසදය

කරගොඩ උයන්ගොඩ

කඹු/සං/02/ස්වෙච්ඡා/සං/2006/13

 

.ජීනදාස සමරසිංහ මයා, ගුණසමර, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

. ඩි. කේ. ධනපාල මයා, ප්‍රභානි, තින්නකැටියවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ

ජී. එස්. චන්ද්‍රසේන මයා, කරගොඩ උයන්ගොඩ

222

සමුශක්ති ප්‍රජා සුබසාධක සමිතිය

කඹුරුපිටිය

කඹු/සං/02/ස්වෙච්ඡා/සං/2006/06

 

සුනිල් විතාරණ මයා, සුනිල් සෙවන, ගනේගම, කඹුරුපිටිය.

පි. ජී. චමිල් මයා, 43 ඒ, වියන්ගොඩවත්ත, ගතාර නැ,කඹුරුපිටිය.

දමිත් සාගර වික්‍රමසිංහ මයා, නදිකා, ගතාර නැ, කඹුරුපිටිය.

223

සොහොයුරෝ සුභසාධක පදනම

කරගොඩ උයන්ගොඩ 11 අත නැගෙනහිර

කඹු/සං/02/ස්වෙච්ඡා/සං/2006/09

 

ඩි. රාජපක්ෂ මයා, මහගෙදර, දිද්දුගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ

කේ. සෝමපාල මයා, සමන්ප්‍රි, නාරංගල්ගොඩ, කරගොඩ උයන්ගොඩ

එස්. එල්. ජයන්ත මයා, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

224

කලණ මිතුරු එකමුතුව

උල්ලල නැගෙනහිර

කඹු/සං/02/ස්වෙච්ඡා/සං/2007/02

 

දයාසිරි ගමගේ මයා, උල්ලල නැගෙනහිර, කඹුරුපිටිය.

එච්. එස්. ඒ. ප්‍රියන්ත මයා. උල්ලල නැගෙනහිර, කඹුරුපිටිය.

ජනක් සුජීව   මයා, උල්ලල නැගෙනහිර, කඹුරුපිටිය.

ආයුර්වේද සංරක්ෂණ සභාව

225

ආයුර්වේද සංරක්ෂණ සභාව

කඹුරුපිටිය

ආයු.දෙ/ප්‍රා/සං/08/මාතර/05/2005

72736553

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කඹුරුපිටිය.

පෝද්දිවල හේවාගේ හේමසිරි මයා, මාතර පාර, කඹුරුපිටිය.

කටපොලුගේ ගුණතිලකමයා, නක්ෂීලා, කහගල, කඹුරුපිටිය.

ක්‍රීඩා සමාජ

226

චැලෙන්ජර්ස්

කරගොඩ උයන්ගොඩ

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15013

 

එල්. පි. විසල් මාධව මයා, බණ්ඩරවත්ත, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

ආර්. කැළුම් මයා.

 

227

එක්සත්

මාපලාන

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15014

 

එන්. එන්. අචිර මධුසංඛ මයා, අංක 27, කාමරංකාව, මාපලාන.

ඩි. පුර්ණිමා කල්පනි මෙය, කොට්ටගහහේන, මාපලාන, කඹුරුපිටිය.

 

228

එකමුතු ක්‍රීඩා සමාජය

තු‍ෙඕ

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15015

 

පුබුදු උදාර මයා, අංක 150 ඒ, තු‍ෙඕ, කඹුරුපිටිය.

මණ්ඩුක ජයසිංහ මයා, පන්සලේ වත්ත, තු‍ෙඕ, කඹූරුපිටිය.

 

229

වින්ප්ලේයර්ස්

පලොල්පිටිය

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15016

 

කේ. එච්. ප්‍රියන්ති මෙය, ජාතික නිවාස, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

ත්ළිණ ගමගේ මයා, අංක 139, බෙන්තිස්හේන, පලොල්පිටිය, තිහගොඩ.

 

230

ගෝල්ඩන්බ්‍රදර්ස්

කඹූරුපිටිය

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15017

 

එම්. මොහොට්ටි මයා, 3 වන ඉඩම, කුඩගලහේන, කඹුරුපිටිය.

එම්. එස්. ජයවර්ධන මයා, පියුම්, කුඩගලහේන, කඹූරුපිටිය.

 

231

සුපර් ගෝල්ඩ්

කහගල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15018

 

කේ. ජී. ශානක ධර්මප්‍රිය මයා, ලක්මිණි, කහගල, කඹුරුපිටිය

එල්. ඩබ්. රවිනා මල්කි මෙය, වැලිමඩුව, කහගල, කඹුරුපිටිය.

 

232

සිංහ

ගතාර උතුර

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15019

 

ආර්. එල්. ශාන්ති මෙය, තුඩැල්ල, ගතාර, කඹුරුපිටිය.

හෙෂාන් දිසානායක මයා, රබර්හේන, ගතාර උතුර, කඹුරුපිටිය.

 

233

පෙබල්ස්

කරපුටුගල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15020

 

ගිහාන් මධුෂංක මයා, සිරිමාලි, කරපුටුගල.

උමේෂා කාවින්දි මෙය, උදයමාලි, කරපු‍ටුගල.

 

234

එක්සලන්ට්

ලේනබටුව

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15021

 

කේ. පි. ප්‍රබෝධ මයා, සංඛ, ලේනබටුවවත්ත, කඹුරුපිටිය.

එච්. එස්. පි. රශ්මිකා මෙය, ලේනබටුවවත්ත, කඹුරුපිටිය

 

235

දිලෙනතරු

කරපුටුගල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15022

 

උමේෂ් දිල්ෂාන් මෙය, බරණියගහහේන, කරපුටුගල

ඩි. එම්. නවීන් ලක්ෂිත මයා, ඉසුරු සෙවන, කරපුටුගල.

 

236

සුහද

ඉහල විටියල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15023

 

ධනේෂ් සම්පත් මයා, කොරටුව, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ

ආර්. පසිදු. නවෝද් මයා, මඟහේන, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ

 

237

ගෝල්ඩන් ස්ටාර්

මලාන

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15024

 

මලිත් කුමාර මයා, සංජීව, මලාන, කඹුරුපිටිය

උදිත රුවන් මයා, පන්සල, මලාන, කඹුරුපිටිය.

 

238

පැරකුම්

ඊරියතොට

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15025

 

සදීප් සුරංග මයා, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

එච්. සුසන්තිකා මෙය, ඊරියතොට, කඹුරුපිටිය.

 

239

ගෝල්ඩන් ලයන්ස්

ඌරාපොල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15026

 

හෂාන් සංජීව මයා, කෝදවත්ත, ඌරපොල, තිහගොඩ.

චතුරිකා මදුවන්ති මෙය, කෙත්සිරි, ඌරාපොල, තිහගොඩ.

 

240

දිලෙනතරු

කරගාඩ උයන්ගොඩ

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15027

 

ඒ. එච්. සුපුන් සංඛ මයා, ශාන්ති නිවස, කරගොඩ උයන්ගොඩ

ඒ. එච්. තරිඳු මයා, දෙනිපිටිය ගෙදර, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

 

241

සුපර් ෆ්රෙන්ඩ්ස්

උල්ලල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15028

 

එච්. ඩබ්. චානක සුපුන් කුමාර මයා,හිග්ගාහේන, උල්ලල, කඹුරුපිටිය.

යු. එම්. හරිෂ් මයා, වඩුගාවවත්තහේන, උල්ලල

 

242

යුනයිටඩ්

පිටකටුවන

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15029

 

චතුරංග ප්‍රභාෂ් මයා, අංක 217/15, පිටකටුවන, කඹුරුපිටිය.

බි. එම්. එම්. ශ්‍යාමලි බස්නායක මෙය, අංක 214/සි, පොල්ගස්දෙකවත්ත, සිවැල්ගම.

 

243

සදර්න් රේ

කඹූරුපිටිය

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15030

 

ධනුක රණවකආරච්චි මයා, සාමය, හක්මන පාර, කඹුරුපිටිය.

පි. එච්. යුගත් චාමර මයා, ලියගහකොරටුව, මාතර පාර, කඹුරුපිටිය.

 

244

දේදුනු

උල්ලල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15031

 

කේ. පි. චතුර සම්පත් මයා, සම්පත් නිවස, අක්කර 50, උල්ලල

නිරෝෂීකා මධුෂානි මෙය, කපුදුවහේන, උල්ලල, කඹුරුපිටිය

 

245

මිෂන්

ඉහල විටියල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15032

 

පැතුම් හසරංග මයා, තලහිටිගොඩ, ඉහල විටියල, කරගොඩ අයන්ගොඩ

දමින්ද ප්‍රියදර්ශන මයා, සිරිසෙවන, ඉහල විටියල, කරගොඩ අයන්ගොඩ

 

246

රිවර් සයිඩ්

ගෝදාව

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15033

 

ටි. එච්. එස්. එම්. මධුසංඛ මයා, මලිත්, හිරිකැටියවත්ත.

පි. කේ. එම්. භාෂිණි මෙය, මුතුසෙවණ, එගොඩවත්ත, ගෝදාව.

 

247

සුචරිත

අකුරුගොඩ

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15034

 

හසිත දිල්නුවන් මයා, සමීර, අකුරුගොඩ, කඹූරුපිටිය

තක්ෂීලා විරාජීනි මෙය, අංක 02, ඉහළගෙවත්ත, අකුරුගොඩ

 

248

සුපර් හාට්

කද්දුව

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150385

 

යු. පි. ඉලේපෙරුම මයා, මෝදරහේන, කදුදුව, කරගොඩ උයන්ගොඩ.

පි. ජී. රසික මධුෂාන් මයා, මෝදරහේන, කදුදුව, කරගොඩ උයන්ගොඩ

 

249

සුර්ය ශක්ති

ගතාර

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150386

 

විරාජ් ලක්ෂිත මයා, පිටකටුවන, ගතාර බ, කඹුරුපිටිය

බි. ඉෂාරි මුදලිගේ මෙය, පිටකටුවන, ගතාර බ, කඹුරුපිටිය

 

250

යංග් හීරෝ

උල්ලල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150387

 

නවීන් කලණ මයා, කිතලගම ගෙදර, උල්ලල

එච්. එම්. එම්. නදිරා මෙය, අලකොලමුල්ල, උල්ලල

 

251

සිංහ

ඌරාපොල නැගෙනහිර

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150388

 

එච්. එච්. කසුන් මධුෂාන් මයා, ඌරාපොල නැ, තිහගොඩ

එල්. පි. අනෝෂා මෙය, ඌරාපොල නැ, තිහගොඩ

 

252

ෆිට්නස්

කඹුරුපිටිය

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 15039

 

ඩබ්. ඒ. කේ. පුණ්‍යජීව මයා, අංක 176/6, මාතර පාර, කඹුරුපිටිය

ඩබ්. ඒ. කේ. පුස්පමධුෂංක මයා, අංක 176/6, මාතර පාර, කඹුරුපිටිය.

 

253

පිපෙන කැකුළු

බැරගම්මුල්ල

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150340

 

වි. ජී. විෂන් මයා, ගල්පොත්තහේන, බැරගම්මුල්ල

පි. කසුනිකා දිලානි මෙය, තලගහවත්ත, බැරගම්මුල්ල, කඹූරුපිටිය.

 

254

රන්තරු

නාරන්දෙනිය

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150341

 

රවිඳු චතුරංග මයා, බේරුවල ගෙදර, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය

සචින් මල්ෂාන් මයා, පිටකොරටුව, නාරන්දෙනිය

 

255

සිංහ

කරගොඩ උයන්ගොඩ

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150342

 

කේ. ධනංජය මධුෂාන් මයා, අංක 35 ඒ, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ

ඩබ්. පි. රවිදු රුක්ෂාන් මයා, තරංග, ඉහල විටියල, කරගොඩ උයන්ගොඩ

 

256

සිංහ

මාපලාන

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150343

 

දසුන් සදරුවන් මයා, ළිදගාවවත්ත, මාපලාන, කඹුරුපිටිය

පුබුදු මහේෂ් මයා, වින්දන, මාපලාන, කඹුරුපිටිය

 

257

ගැමුණූ

සපුගොඩ

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150344

 

පි. කේ. දුලන්ජන චතුරංග මයා, එගොඩවත්ත, සපුගොඩ.

කේ. ඒ. අකිල දිවන්ත මයා, පෝරමවත්ත, සපුගොඩ

 

258

සමාධි

කහගල දකුණ

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150345

 

පි. එච්. ශානක මයා, අංක 46, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය

එචු. පි. සුජානි ලක්මාලි මෙය,අංක 30, කහගල දකුණ, කඹුරුපිටිය

 

259

පවන

නාරන්දෙනිය

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150346

 

පැතුමු කුමාර මයා, ගුරු නිවස, හබෙක්කමුල්ල, නාරන්දෙනිය

කේ. කේ. සජිත් මධුසංක මයා,මල්ෂාන්, පිටකොරටුව, නාරන්දෙනිය

 

260

සි ලයන්ස්

ගතාර

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150347

 

පි. දුලානි කෝකිල මයා, දුරුගෙවත්ත, ගතාර

ටි. පියුමිකා මෙය, ඉහලගෙදර, ගතාර නැ, කඹුරුපිටිය

 

261

වෙස්ටර්න් හීරෝස්

නාරන්දෙනිය නැගෙනහිර

දපසගක්‍රිග්‍රා/මා 150348

 

ඒ. එම්. ඉසුරි චාමිකා මෙය, නිසල, නාරන්දෙනිය නැ, කඹුරුපිටිය

එම්. එම්. එස්.දේශාන් මයා, සුනිමල්, බෝගහවත්ත, නාරන්දෙනිය, කඹුරුපිටිය

 

කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටවා ඇති සමිති පිළීබද විස්තර.

 • වැඩිහිටි සමිති                                       -           32’
 • කාන්තා සමිති                                       -           35.
 • ගොවි සමිති                                          -           35.
 • යෞවන සමාජ                                     -             32.
 • විදාතා සමිති                                          -           01.
 • ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති                             -              39.
 • ස්වෙච්ඡා සංවිධාන                               -               45.
 • ක්‍රීඩා සමාජ                                           -           36.

Application Form

 1. Name in full :-          Demalgiriya Gamage Rashika Lakshani
 2. Name with initial :-          D.G.Rasika Lakshani
 3. Permanent Address :-          “Narandeniya Hena” , Gatamanne West
 4. Date of Birth :-          1987-03-22
 5. Nic No :-          875822640v
 6. Gender :-          Female
 7. Marital status :-          Married
 8. Mobile no :-          0774905465
 9. Educational Qualification :-

Genal Certificate of Education (Ordinary Level) Examination in December 2003

(Index no; 31614426)

Subject                                                                                    Grade

Buddhism                                                                   A

Health Science                                                    

News & Events

15
Sep2021

vehicle revenue license

I kindly inform you that vehicle revenue...

14
Sep2021

Grama Niladhari Division belonging to Kamburupitiya Division - 39

Ihala Vitiyala West Urapola East Karagoda Uyangoda...

Scroll To Top