ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සෙත්පිරිත් දේශණය හා දානමය පිංකම IMG 1839

News & Events

10
Oct2019

Information Technology

Information technology (IT) is the use of...

28
Aug2017
දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

  දේශීය ආහාර මහජනතාව වෙත ප්‍රචලිත කිරීමේ...

Scroll To Top