මතද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහනට අදාලව රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී 2019.06.26 දින පෙ.ව9.30ට

News & Events

15
Sep2021

vehicle revenue license

I kindly inform you that vehicle revenue...

14
Sep2021

Grama Niladhari Division belonging to Kamburupitiya Division - 39

Ihala Vitiyala West Urapola East Karagoda Uyangoda...

Scroll To Top