කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් දිවයිනේ සියළුම උප්පැන්න සහතික පත්‍ර ලබාදීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

News & Events

15
Sep2021

vehicle revenue license

I kindly inform you that vehicle revenue...

14
Sep2021

Grama Niladhari Division belonging to Kamburupitiya Division - 39

Ihala Vitiyala West Urapola East Karagoda Uyangoda...

Scroll To Top