කාර්ය මණ්ඩල නාම ලේඛණය 2018

අත්සන් ලේඛණයේ අංකය

නම

තනතුර

01

එන්.එච්.එම්.ඩබ්.ඩබ්.හේරත් මිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

02

තිළිණි මාතරගමගේ මෙය

ස.ප්‍රාදේශීය ලේකම්

03

එච්.කේ.නිශාන් චමින්ද මයා

ගණකාධිකාරි

04

මානෙල් සෙනෙවිරත්න මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්

08

කේ. සෝමරත්න මයා

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

09

ඩබ්.එල්.බී.වේරගොඩ මිය

අ.දි.රෙජිස්ට්‍රාර්

11

එල්.ජි.ප්‍රසන්තිකා මිය

රා.ක.සහකාර

12

ආර්.එම්.ජී.ශාන්ත මයා

රා.ක.සහකාර

13

ඒ.ඒ.එල්.ජි.චන්ද්‍ර‍ලතා මිය

රා.ක.සහකාර

14

එම්.ඒ.ආර්.ඉරේෂා මිය

රා.ක.සහකාර

16

කේ.ඒ.සී.ඩබ්.අලුත්හේවා මිය

රා.ක.සහකාර

18

සමීර දර්ශන ලංකාතිලක මයා

රා.ක.සහකාර

19

සී.ජේ.මිදිගස්පෙ මයා

රා.ක.සහකාර

20

ජී.එස්.ආර්. විජේසිංහ මිය

රා.ක.සහකාර

21

එස්.එස්.උඩවත්ත මිය    

රා.ක.සහකාර

22

තිලිණ වික්‍රමනායක මයා

රා.ක.සහකාර

24

ආර්.වයි.අබේවික්‍ර‍ම මෙය

රා.ක.සහකාර

25

එස්. පාඩිප්පෙරුම මිය 

රා.ක.සහකාර

27

කේ.එච්.එම්.නිලූකා නිශාන්ති මිය

රා.ක.සහකාර

28

එච්.ජී.එම්.එස්. අබේසිංහ මිය

රා.ක.සහකාර

29

එච්.පී. තුෂාරි මිය

රා.ක.සහකාර

30

ජී.ජී.ජයතිලක මයා

රා.ක.සහකාර

31

ඩබ්.ඒ.කේ.උදයංග මයා

රා.ක.සහකාර

32

වයි. ජයසිංහ මිය

රා.ක.සහකාර

33

යූ.ආර්.ජයසේකර මයා

ලේඛණ සහකාර

34

කේ.කේ.එස්.දිල්හානි මිය

රා.ක.සහකාර

35

ඩී.මලවරආරච්චි මිය

රා.ක.සහකාර

36

එස්.ජී. නානායක්කාර මෙය

රා.ක.සහකාර

37

ඩී.ඕ. සදීපා මිය

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරි

38

ඩී.රණතුංග මිය

රා.ක.සහකාර

39

දීපානි ඒකනායක මිය

රා.ක.සහකාර

40

ටි.කේ.ජයසිංහ මිය     

පරිඝණක දත්ත සටහන්ක්‍රියාකරු

41

පී.ජි.සී.එරන්දි මිය

රා.ක.සහකාර

42

නිමල් ජයසේකර මයා

කාර්යාල සේවක සේවය

43

ප්‍රියන්ති රාමනායක මිය          

කාර්යාල සේවක සේවය

45

කිර්ති රුබසිංහ මයා    

කාර්යාල සේවක සේවය

46

සරත් විජේසිංහ මයා

කාර්යාල සේවක සේවය

47

අයි.එච්. කොඩිතුවක්කු මෙය

කාර්යාල සේවක සේවය

50

හේවගේ වීරසිරි මයා

රියදුරු

51

ඩබ්.ඒ.කේ.එන්. චන්දන මයා

රියදුරු

52

එච්.එම්.කේ. ජයපුෂ්ප මයා

කාර්යාල සේවක සේවය

53

එස්. සමරවික්‍රම මයා

කාර්යාල සේවක සේවය

54

ආර්.එස්.ඒ.බස්නායක මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

60

කුමුදු කරුණාරත්න මිය

පූජාභූමි සංවර්ධන නිලධාරී

61

ඩබ්.කේ. නිරෝෂා මිය

සැ. ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරි

62

ප්‍රදීප් ජයසිංහ මයා

ක්‍රීඩා නිලධාරි

63

බුද්ධික ප්‍රභාත් වනිගතුංග මයා

තාක්ෂණ සේවා නිලධාරි

64

එච්.පි. අමිතා දමයන්ති මිය     

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර‍ සහකාර

65

ශ්‍යාමලි ගුණසේකර මිය          

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර‍ සහකාර

66

ජී.ආර්. හෙට්ටිආරච්චි මිය

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

67

පී.එල්. සුනේත්‍රා මිය    

සමාජ සේවා නිලධාරී

68

එම්.රත්නසිංහ මිය

සමාජ සංවර්ධන සහකාර

69

පී.ආර්.කන්නන්ගොඩ ආරච්චි මෙය

කාර්මික නිලධාරී

70

එස්.ටී.ඒ.ලියනගේ මයා

ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි

71

නිලන්ති දික්ෂිකා කොඩිකාර මිය

විමර්ශන සහකාර

72

ආර්.කේ.ගාමිණී මයා

නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරි

73

ජී.ජී.ප්‍රදීප් හේමන්ත මයා

නිවාස නිලධාරි

74

කේ.ජී.සෝමචන්ද්‍ර‍ මයා

ඉඩම් පරිහරණ සැ.සහකාර

75

එම්.ඒ.එස්. පුෂ්පකාන්ති මිය

මානව සම්පත් සං.සහකාර

76

එන්.පී.ගමගේ මිය

සංවර්ධන සහකාර

77

ඒ.ජී.ජී.සිරිසේන

සංවර්ධන සහකාර

78

කේ.සී.පුෂ්පකුමාර් මයා

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

79

හෙක්ටර් විජේතුංග මයා

වැඩිහිටි හිමිකම් ප්‍ර‍.නිලධාරි

80

පී.නිල්මිණි මිය

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි

82

යූ.එස්. රේණුකා ප්‍රියදර්ශනී මිය

සංස්කෘතික නිලධාරි

83

කේ.ඒ.පී. පූර්ණිමා මිය

සංස්කෘතික නිලධාරි

84

ලසන්ත කළුආරච්චිගේ මයා

තරුණ සේවා නිලධාරි

85

ඩබ්.ඒ.කේ.හිමාලි සංජීවනී මිය

මුල් ළමාවිය නිලධාරි

86

ඩබ්.පී.සි.සමරවික්‍ර‍ම මයා

ජනපද නිලධාරි

88

එච්.කේ.ඒ. මහේෂා ප්‍රභාෂනී මිය

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

89

කේ.ජි.හෂානි නිර්මලා මිය

සංවර්ධන සහකාර

90

ඩබ්.ඒ.පී.අමරවංශ මයා

ළමා හිමිකම් ප්‍ර‍. නිලධාරි

94

එන්.ඒ.කුලරත්න මයා

සංඛ්‍යා ලේඛණ නිලධාරී

96

සරත් විතානගේ මයා

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

97

ජී.ඩබ්.සරත් කුමාර මයා

තාක්ෂණ සේවා නිලධාරි

98

හංසි ප්‍ර‍භාෂ්වරී කෝරලගේ මිය

තාක්ෂණ සේවා නිලධාරි

99

ආර්.ඒ.සමුදුර මයා

ප්‍රා. ළමාආරක්ෂක නිලධාරි

100

ඩී.එල්.ජී.කෞෂ්‍යානි

සමාජ සේවා නිලධාරි

101

කේ.ඒ.එල්.තනුජා විරානි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි (ඉඩම්)

141

ජේ.කේ.වික්‍ර‍මරත්න මයා

කාර්යාල සේවක සේවය

142

ජි.පී.පියුමි සොනාලි මිය

පරි. දත්ත සටහන් ක්‍රියාකරු

143

එන්.එච්.පී. චාමික දිනුෂ් මයා

විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි

144

ආර්.කේ.බුද්ධිකා මෙය

විදාතා ක්ෂේත්‍ර‍ සම්බන්ධීකාරක

145

චන්ද්‍රානි අමරවීර මිය

විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරි

150

ජී.විජේනායක මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

151

ජේ.කේ.එස්.බෝගොඩ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

152

එච්.ඩබ්.පි.සී.ජයවික්‍ර‍ම මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

153

එස්.එස්.රණතුංග මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

154

කේ.කේ.ඒ.වඩිගදිවාකර මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

155

එන්.එල්.කොස්කුඹුරගේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

156

එල්.ඩී.එම්.එස්.රත්නායක මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

157

ටී.ඩී.කුමුදුනී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

158

එස්.පී.ලියනපතිරණ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

159

අයි.සී.ඩී.විදානපතිරණ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

160

කේ.ජී.සී.සමරනායක මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

161

ප්‍ර‍භාත් බස්නායක මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

162

උප්පලනි වික්‍ර‍මසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

163

ජී.එල්.එම්.උදයංගනී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

164

අයි.පී.සිරිබද්ධන මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

165

ජී.ඒ.සී.ජයමාල් මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

166

එම්.ජි.අයි.අරෝෂ මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

167

කේ.කේ.ටී.ශ්‍යාමලී කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

168

කේ.සී.එස්.කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

169

කේ.ජී.හිමල්සි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

170

බී.ඒ.චමිලා දිල්රුක්ෂි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

171

කේ.එන්.එස්.ජයවර්ධන මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

172

ජී.ලලන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

173

එච්.ඒ.ඒ.ලක්මාල් මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

174

අයි.ඒ.බාලසූරිය මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

175

ඩබ්.ඒ.චන්ද්‍රිකා කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

176

පී.ඒ.පී.චින්තක මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

177

සී.පී.නදීකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

178

ජී.රුවනි දීපිකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

179

ඩී.සි.ඩී.ලියනාරච්චි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

180

දිලූකා දමයන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

181

ඩබ්.එන්.ඩී.එස්.බණ්ඩාර මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

183

ඩබ්.ඒ.කේ. ඉන්දික මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

184

ජී.එන්.එන්.ඩබ්.ලියනගේ මෙය

සංවර්ධන නිලධාරී

185

එම්.එස්.වික්‍ර‍මගේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

187

එච්.එන්.ජේ. සමන් කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

186

බී.ආර්.නිලූකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

188

ඩබ්.එම්.ඩී. ශානිකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

189

ජේ.ජී.ප්‍ර‍දීපා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

190

ජී.ඉනෝකා දිල්රුක්ෂි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

191

අමාලි වසුන්දරා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

192

එම්.එච්.ඩී.අභයරත්න මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

193

සී.ඩි.සිරිවර්ධන මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

194

එච්.ඩබ්.ඩී.පී.ජයවික්‍ර‍ම මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

195

කේ.එම්.චන්දන තිලක් මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

196

එස්.ජී.එල්.මහේෂි අනුරාධා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

197

ඒ.කේ.ඒ.අයි.සුභාෂිණී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

198

ඩී.එල්.විදානපතිරණ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

199

අරුණ කැලුම් බෝධිමාන මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

200

එච්.කේ.ඩී.දුලින්ද මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

201

යූ.අයි.බාලසූරිය මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

202

ආර්.ඩී.සී.සිරිවර්ධන මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

203

කේ.පී.සුමුදු සදමාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

204

ආර්.ඉරේෂා ලක්මිණී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

205

ජේ.ජී.සි.ශ්‍රීමතී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

206

ඩබ්.එල්.මුදලිගේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

207

එම්.ධම්මිකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

208

එච්.බී.එම්.දිල්රුක්ෂි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

209

එච්.ඩී.කේ.එල්.නිශාන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

210

පී.ජී.නිසංසලා මධුෂානි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

211

එන්.ඒ.එච්.ඩබ්.පී.එස්.දිසානායක මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

212

ධනුෂා මොහොට්ටි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

213

කේ.එස්.එන්.කරුණාසිංහ මයා

සංවර්ධන නිලධාරී

214

ඩබ්.ඒ.කේ.චතුරි මධුෂානි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

215

එන්.එස්.නිලංකා සරෝජනී මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

216

කේ.සන්ධ්‍යා කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

217

උදේනි ධම්මිකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

218

ඩබ්.කේ.එම්.එල්.වීරසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

219

එච්.එස්.අනූෂා දමයන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

220

මානෙල් ජයසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

221

කේ.ඒ.එල්.අමිලා ශිරෝමාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

222

පී.ඒ. දමයන්ති විචිත්‍රා මිය

සංවර්ධන නිලධාරී

224

ජේ.ඩබ්.ආර්. චන්දිමා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

226

එස්. වන්නිආරච්චි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

227

පී.එල්. පුෂ්පා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

228

ජී.එන්.එන්. ප්‍ර‍නාන්දු මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

229

එම්.ජී.එන්. ලක්මාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

230

ජී.පී.එන්. ශාන්තිලේඛා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

231

ජීවනී ලියනගේ මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

232

ඒ.එම්.ආර්. කංකානම්ගේ මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

233

එල්.එන්.ලියනපතිරණ මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

237

එල්.එච්.නිර්මලා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි           

238

එම්.ටී.එච්.වනිගසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

239

ජී.ජී.අයි.පුෂ්පමාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

 

දිවිනැගුම දෙපාර්තමේන්තුව

අත්සන් ලේඛණයේ අංකය

නම

තනතුර

102

එස්.ජේ.සන්ධ්‍යා මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

103

කේ.ජී.දීපිකා මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

104

ඩබ්.ජී.සිරියාවතී මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

105

එම්.එම්. ඉන්දිකා මාලතී මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

107

එම්.කේ.වසන්ති මිය

සමෘද්ධි ව්‍යාපෘති කළමණාකරු

109

චන්ද්‍ර‍කුමාර වීරබද්ධන මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

112

එස්.ඩබ්.හේමචන්ද්‍ර‍මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

113

එස්.කේ.ලතා මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

115

ජේ.එස්.ප්‍රියදර්ශනි මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

116

ඩී.ජි.තුසිත මයා

සමෘද්ධි කළමණාකරු

117

ඊ.වී.එස්.කුමුදුනි මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

126

එච්.ඩබ්.ඉන්ද්‍ර‍පාල මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

 

News & Events

10
Oct2019

Information Technology

Information technology (IT) is the use of...

28
Aug2017
දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

  දේශීය ආහාර මහජනතාව වෙත ප්‍රචලිත කිරීමේ...

Scroll To Top